Kommentarer till exempel vid tillämpande
av ISA 580

 I denna PM beskrivs SKYREV:s syn på hur ISA 580 kan tillämpas i kommunal verksamhet. Med anledning av att ett större utvecklingsarbete initierats inom redovisningsrevisionens område ska texten inte ses som normerande utan som en vägledning för de yrkesrevisorer som i sina uppdrag redan har, eller har för avsikt att tillämpa ISA 580. Till PM:an har ett exempel på uttalande från ledningen bilagts (bilaga 1). Exemplet har anpassats efter kommunal särart och ger möjlighet att modifiera efter de förhållanden som råder i den aktuella kommunen/ landstinget/ regionen. Vidare har ett utdrag ur ISA 580 bilagts PM:an (bilaga 2). 

För ISA 580:s fullständiga innehåll hänvisas till FAR:s ISA-volym översatt till svenska.

 Läs mer:  PM med bilagor (pdf)