Remissvar & skrivelser

(ej komplett lista)

Remissvar

Ds 2009:11  Oberoendet i den kommunala revisionen
SOU 2008:79  Revisorers skadeståndsansvar
SOU 2008:32  Avskaffandet av revisionsplikten för små företag (28 jul 2008)
SOU 2007:105 

Territoriellt samarbete inom EU (24 apr 2008)

Svar på kompletterande remiss av bestämmelser med anledning
av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

SOU 2007:56 
Revisionsutskott m.m; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv.  
(3 dec 2007)
SOU 2004:107
"Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting
(21 februari 2005)
   

Övriga skrivelser

 
om bl a behovet av stöd  för arbetet med att utveckla, normera och
kvalitetssäkra den kommunala yrkesrevisionen.  
 
Synpunkter, på statskontorets utredning av organisationsmodeller
för en oberoende kommunal revision, till statssekreteraren
Dan Ericsson, Finansdepartementet.