Ämnen som kan tillgodoräknas

Exempel på ämnen som kan tillgodoräknas

Enligt nuvarande certifieringsregler krävs akademisk utbildning som omfattar minst sex terminers heltidsstudier (kandidatnivå, 180 hp/120 p) med ekonomi eller offentlig förvaltning som huvudområde. Minst 90 hp/60 p ska avse det ena ämnesområdet, och minst 30 hp/20 p det andra av de två ämnesområdena.

Många sökande har frågor om vilka ämnen/kurser som kan tillgodoräknas för certifiering. Vi vill därför ge nedanstående vägledning.

Foto: DigitalPhoto by Element5 Digital on Unsplash
Foto: DigitalPhoto by Element5 Digital on Unsplash

Offentlig förvaltning

Ämnesområdet Offentlig förvaltning är inriktat på att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för den förvaltning som sker inom politiskt styrda organisationer och verksamheter (inklusive skillnader mot ägarstyrda organisationer).

Offentlig förvaltning är ett flervetenskapligt ämnesområde där begrepp, teorier och metoder från bl.a. statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi och juridik ingår. Utbildningen bör i första hand ha profil mot den kommunala sektorn, eftersom certifieringen avser kommunal verksamhet (kommuner, regioner).

Inom ämnesområdet ingår bl.a. frågor om

 • offentlig makt, demokrati, parlamentariska systemet samt politiska systemets uppbyggnad, funktion och ansvar
 • den offentliga förvaltningens roll, uppbyggnad, arbetssätt och ansvar
 • styrning och ledning samt uppföljning och rapportering i offentlig förvaltning
 • berednings-, besluts- och verkställighetsprocesser
 • samverkan mellan förtroendevada och tjänstemän, roller, förhållningssätt, arbetssätt, ansvarsfördelning
 • information, kommunikation, offentlighet, sekretess
 • kommunalrätt, förvaltningsrätt
 • offentlig administration.

Ekonomi

I ämnesområdet Ekonomi tillgodoräknas kurser som ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, kommunal ekonomi, förvaltningsekonomi, samhällsekonomi och nationalekonomi. Utbildningen bör ha profil mot den kommunala sektorn, eftersom certifieringen avser kommunal verksamhet.

Inom ämnesområdet kan bl.a. följande ingå

 • grundläggande företagsekonomisk teori och metod; särskilt allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper
 • ekonomiska kalkyler
 • krav och standarder för upprättande av budget, delrapport och årsredovisning och koncernredovisning
 • internredovisning och ekonomistyrning
 • externredovisning, finansiering och revision
 • riskhantering och intern kontroll.

Övrig utbildning

Utöver minimikraven på sammanlagt 120 hp/80 p inom områdena ekonomioch offentlig förvaltning krävs ytterligare 60 hp/40 p (se ovan). Självklart kan även dessa poäng vara inhämtade inom områdena ekonomi respektive offentlig förvaltning, men kurser inom andra områden kan också tillgodoräknas för certifiering. Exempel på sådana övriga områden är bl.a.

 • juridik
 • statistik
 • informationsteknik
 • logistik
 • organisation
 • ledarskap
 • utredning och utvärdering
 • verksamhetsplanering
 • EU-frågor
 • folkhälsovetenskap.