V4 Granskning av delårsrapport

Beslutad av SKYREVs styrelse 2007-10-30

Bakgrund

 Avsikten med föreliggande rekommendation är att ge yrkesrevisorn stöd i sin granskning av delårsrapporten.

Revisorernas uppdrag

Av lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och kommunallagen (SFS1991:900) framgår att kommuner och regioner minst en gång under räkenskapsåret skall upprätta en särskild redovisning (delårsrapport). En delårsrapportskall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporten skall enligt lag om kommunal redovisning innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens eller regionens verksamhet och resultat sedan utgången av föregående räkenskapsår.

 Upplysningar skall lämnas om

• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning och
• sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller regionen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.

I lagen anges att det, om det inte finns särskilda hinder, skall lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret. Begrepp och termer skall vidare så långt det är möjligt stämma överens med de som har använts i den senast framlagda årsredovisningen.

Kommunallagens bestämmelser innebär följande:

• Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin underbudgetåret (denna bestämmelse infördes 1 januari 1992). Mål och riktlinjer för verksamheten skall anges liksom finansiella mål. Dessa mål skall ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Den plan som omfattar tre år skall även innehålla sådana finansiella mål.
• Delårsrapporten skall behandlas av fullmäktige.
• Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat (kommittén gör tolkningen att bedömningen skall avse både de verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige beslutat och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning).
• Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och överlämnas till fullmäktige.

Ansvarsavgränsning

I en kommun skall delårsrapporten upprättas av kommunstyrelsen och i en region av regionstyrelsen, vilka svarar för innehållet i dess helhet.

 Revisorerna skall, enligt kommunallagen 9 kap. 9 a §, bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Fullmäktige skall behandla delårsrapporten tillsammans med revisorernas skriftliga bedömning.

Granskning

1 Granskningsuppgift
Revisorernas granskning av delårsrapporten är mindre omfattande än granskningen av årsredovisningen. I kommunallagen anges att revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. För att kunna göra en bedömning av de finansiella målen är en översiktlig granskning av räkenskaperna nödvändig. Granskningen skall ha en sådan omfattning att den kan ligga till grund för revisorernas bedömning om resultatet i delårsrapporten är förenligt med målen för den ekonomiska förvaltningen.

2 Inriktning och omfattning
En framtagen väsentlighets- och riskanalys bör ligga till grund för granskningens inriktning och omfattning. Förhållanden och faktorer som bl.a. påverkar granskningens inriktning och omfattning är:

• Kunskaper och erfarenheter av kommunens eller regionens verksamhet samt system för styrning, uppföljning och kontroll m.m.
• Väsentliga händelser eller förändringar i kommunens eller regionens verksamhet
• Förändringar i redovisningsprinciper och redovisningssystem.

Den sakkunniges granskning av delårsrapporten bör, utifrån en väsentlighets- och riskanalys, omfatta följande aktiviteter:

• Inhämta information om väsentliga händelser eller förändringar i verksamheten, förändringar i redovisningsprinciper samt system och rutiner av betydelse, t.ex. genom läsning av protokoll och andra handlingar samt intervjuer med ansvariga befattningshavare.
• Analysera nyckeltal för verksamhet och ekonomi.
• Granska att delårsrapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt lag om kommunal redovisning och att rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning efterlevs.
• Översiktligt granska om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Finansieringsanalysen samt sammanställd redovisning bör även i förekommande fall granskas översiktligt.
• Översiktligt granska om styrelsens och nämndernas uppföljningsrutiner, prognoser och analyser är tillförlitliga och att de ger förutsättningar för korrekta bedömningar.
• Översiktligt granska regionstyrelsens/kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att uppnå de av fullmäktige beslutade finansiella målen för god ekonomisk hushållning samt bedöma om den finansiella styrningen är tillräcklig.
• Översiktligt granska regionstyrelsens/kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att uppnå de av fullmäktige beslutade målen för verksamheten, av betydelse för en god ekonomisk hushållning samt bedöma om verksamhetsstyrningen är tillräcklig.
• Föra dialog med ansvariga befattningshavare om iakttagelser och synpunkter.- Sammanfatta iakttagelser och synpunkter som underlag för revisorernas bedömning.

Dokumentation

Granskningens omfattning, resultat och slutsatser skall dokumenteras.

Rapportering

Yrkesrevisorn upprättar en skriftlig revisionsrapport till de förtroendevalda revisorerna.
Den sakkunniges revisionsrapport bör innehålla ett sammanfattande uttalande som underlag för de förtroendevalda revisorernas bedömning av om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Utöver detta uttalande redovisas i revisionsrapporten väsentliga iakttagelser som gjorts med anledning av den sakkunniges granskning av delårsrapporten i övrigt.

 Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten.

Mer information

I följande dokument kan du läsa mer om granskning av delårsbokslut:

Lag om kommunal redovisning SFS 1997:614
Kommunallag SFS 1991:900
God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Proposition 2003/04:105
Delårsrapporter En praxisstudie med råd och kommentarer Svenska Kommunförbundet
Ekonomi Nytt 8/04 Landstingsförbundet

Synpunkter

Om du vill diskutera innehållet eller har förslag till utveckling av rekommendationen kan du ta kontakt med någon i Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed. Namn- och adressuppgifter hittar du på Skyrevs hemsida www.skyrev.se.

———

Dokumentet: V4 Granskning av delårsrapport i pdf-format