Exploateringsredovisning för sakkunniga revisorer

Den 16 januari kommer Skyrev i samverkan med KEF att anordna en temadag kring exploateringsredovisning för sakkunniga revisorer.

En temadag med målsättningen att förmedla innebörden av god redovisningssed i exploateringsverksamheten, uppmärksamma deltagarna på var väsentliga avvikelser kan finnas och förhoppningsvis gemensamt ta fram ett granskningsprogram för exploateringsredovisningen. Avsikten är också att lämna utrymme för diskussion om bedömningsgrunder.

Program finns hos KEF.