Skip to content

Kommunal revision

Kort om den kommunala revisionens uppgift

De kommunala revisorernas uppdrag är att granska den kommunala verksamheten och att pröva om de förtroendevalda (som fullmäktige utsett) har utfört sitt uppdrag på ett bra sätt.

Revisorerna ska varje år lämna en revisionsberättelse till fullmäktige som ska innehålla ett uttalande om de anser att ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för de förtroendevalda som funnits i styrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar.

De har också en möjlighet att rikta en motiverad anmärkning mot nämnder, fullmäktigeberedningar eller enskilda förtroendevalda.

Det är sedan fullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet.

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt och kan därför lägga till sin egen mening i revisionsberättelsen eller skriva en egen revisionsberättelse.

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash

Revisorernas granskningsuppgift omfattar all den verksamhet – undantaget myndighetsutövning mot enskild – som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed.

De ska pröva om verksamheten

  • sköts på ett ändamålsenligt sätt och
  • från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
  • om räkenskaperna är rättvisande och
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Vad som avses med god revisionssed är inte fastställt utan förändras kontinuerligt och tar hänsyn till den kommunala sektorns särart.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dokumenterar på eget initiativ god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god kommunal revisionssed. De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som krävs för att fullgöra uppdraget.

För att de kommunala revisorerna ska få ett högkvalitativt sakkunnigt biträde, har Skyrev inrättat en certifiering av yrkesrevisorer.

De sakkunnigas rapporter ska tillfogas revisionsberättelsen.

I de kommunala företagen finns både yrkesrevisorer som utses av stämman och lekmannarevisorer som utses av fullmäktige. De senare ska utses bland kommunens eller regionens revisorer.

Yrkesrevisorn tar fram revisionsberättelsen till stämman och uttalar sig i den om räkenskapernas riktighet och om styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Lekmannarevisorn redovisar sina iakttagelser i en granskningsrapport som ställs till stämman och som tar upp om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningsrapporten ställs till stämman och därtill biläggs revisionsberättelsen som information till fullmäktige.