Skip to content

Etiska regler

Beslutade på årsstämman 2018-09-20


Inledning

Skyrev är branschorganisation för kommunala yrkesrevisor där målet är att ge de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner och lekmannarevisorer i kommunala bolag ett högkvalitativt sakkunnigt biträde. Skyrev:s medlemmar är i sin yrkesutövning inriktade mot revision av kommunal verksamhet.

För de medlemmar som är certifierade yrkesrevisorer har en särskild nämnd bedömt att medlemmen har erforderlig utbildning på en akademisk nivå samt tillräcklig erfarenhet och förståelse för kommunal verksamhet för att kunna agera självständigt och leda hela eller delar av revisionen som sakkunnigt biträde. Skyrev:s medlemmar arbetar i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Det etiska riktlinjerna ska vara utgångspunkten i medlemmarnas yrkesutövning inom kommunal revision. Det ankommer i första hand på varje medlem att själv pröva sin efterlevnad av riktlinjerna.

Intern regel om etik

Syftet med etiska riktlinjer är att Skyrev:s medlemmar ska agera på ett sådant sätt att förtroendet för den kommunala revisionen upprätthålls. Att varje enskild medlem upprätt-håller högsta möjliga etiska standard är centralt för förtroendet för kommunal revision, Skyrev som organisation och våra medlemmar. Detta är också en nödvändig förutsättning för att kunna hävda att vi i vårt arbete följer god revisionssed, i syfte att underbygga revisionens trovärdighet och styrka.

Medborgare, fullmäktige, styrelser och nämnder i kommuner och regioner samt styrelser i kommunala bolag har rätt att förvänta sig att vårt uppträdande och våra tillvägagångssätt alltid är värda respekt och tillit. Yrkesrevisorernas arbete och uppträdande måste kunna klara en prövning från omvärldens sida gentemot våra etiska riktlinjer.

Skyrev:s etiska riktlinjer utgår från god revisionssed som den är formulerad av SKL och allmänt rådande revisionspraxis, Skyrev:s rekommendationer samt den kommunala sektorns förutsättningar i övrigt.

Skyrev:s etiska riktlinjer gäller för samtliga medlemmar. Riktlinjerna är styrande för de enskilda medlemmarna men också för organisationen i sin helhet. Samtliga medlemmar har ett personligt ansvar för att ta del av och utveckla vårt förhållningssätt i linje med dessa etiska riktlinjer. Medlemmar ska värna om att förstå och uppträda inte enbart i enlighet med de etiska kravens bokstav utan också i dess anda.

Medborgarintresset

I vårt arbete har vi kommunmedborgarnas och allmänhetens intresse för ögonen. Innebörden av detta är att den verksamhet som en medlem bedriver ska vara stödjande och framåt­syftande, i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Saklighet och ansvarskänsla

Vi uppträder sakligt och med ansvarskänsla i vårt arbete och i våra kontakter med yrkeskollegor och med omvärlden. Saklighet och ansvarskänsla innebär att vi bygger våra slutsatser på objektiva fakta, att vi inte döljer sådant som är av betydelse för våra uppdragsgivares slutsatser och ansvarsbedömningar vilka sker med utgångspunkt från vårt arbete.

Objektivitet

Objektivitet innebär att vi agerar opartiskt, sakligt och självständigt i vårt arbete. Vi uppträder på ett sådant sätt att förtroendet för det arbete vi utför i våra revisionsuppdrag upprätthålls. Det är viktigt att vi inte bara är faktiskt oberoende och opartiska utan också uppfattas så.

Vi ska vara sakliga och opartiska och inte låta oss påverkas av intressekonflikter eller på annat sätt påverkas otillbörligt av andra så att vårt professionella omdöme åsidosätts. Opartiskhet innebär att vi arbetar förutsättningslöst och bedömer alla fakta och andras åsikter självständigt. Självständighet innebär att vårt arbete i alla delar genomförs i enlighet med de lagar och den goda revisionssed som gäller.

Kompetens

Vi arbetar utifrån fastställda yrkesmässiga standarder och andra normer och ser till att vår kunskap och vår professionella förmåga alltid ligger i fas med aktuell god sed inom våra yrkesområden. Vi ska ständigt upprätthålla och vidareutveckla våra yrkesmässiga kunskaper och våra förmågor. Vi ska utföra våra arbetsuppgifter enligt de krav som våra uppdragsgivare har samt vara grundat på aktuell utveckling av lagstiftning och andra bestämmelser, sed, metoder och teknik och tillämpliga yrkesmässiga standarder.

Motverka egenintresse

En medlems personliga intressen och åsikter får inte inverka menligt på vårt arbete som sakkunnigt biträde. En medlem deltar inte i arbete där ett egenintresse finns. Vi utnyttjar inte vår ställning så att vi drar fördelar för oss själva personligen eller för närstående. Vi undviker alla intressekonflikter för att skydda vår professionella integritet. Detta inne bär att:

  • Vi avstår från gåvor och förmåner som kan påverka oss eller som kan uppfattas som otillbörlig påverkan.
  • Vi undviker sådana relationer till ledning och medarbetare i de granskade organisationerna som kan påverka oss, kompromettera oss eller hota vår professionella integritet.
  •  Vi använder inte information som vi fått i vårt arbete för att skaffa oss personliga fördelar för oss själva eller för andra.

Yrkesliv och privatliv

Vi uppträder i alla sammanhang på ett sådant sätt att förtroendet för oss som yrkesrevisorer och för Skyrev som organisation upprätthålls. Vi ska även i vårt privatliv vara uppmärksamma på förhållanden som kan komma att skada förtroendet för oss själva som yrkesrevisorer och Skyrev som organisation.

Politiskt neutrala

Det är viktigt att Skyrev som förening och dess medlemmar uppfattas som politiskt neutrala. Vi ska beakta detta när vi utför vårt arbete. Eftersom vi arbetar nära politiska organ som fullmäktige, styrelser och nämnder är det särskilt viktigt att värna vårt oberoende.

Goda relationer och utveckling

Vi ska uppträda på ett sätt som främjar samarbete och goda relationer i våra uppdrag och inom våra yrkesområden. Vi ska värna om vår professionella utveckling inom det kommunala revisionsområdet genom ett löpande utbyte med kollegor inom Skyrev.

Öppen kommunikation

Regler om offentlighet, sekretess och meddelarfrihet gäller för vår verksamhet och för oss som verksamma sakkunniga biträden men i övrigt sprider vi inte i onödan sådan information som inte behövs för rapporteringen av vårt arbete.

Oberoende

Vi är uppmärksamma på förhållanden som kan påverka våra möjligheter att leva upp till våra etiska riktlinjer. I vissa fall kan vi behöva analysera sådant som hotar påverka vårt etiska förhållningssätt.

Inför varje uppdrag och granskningsprojekt ska vi pröva och analysera om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för vår opartiskhet eller självständighet. Om så är fallet ska vi följa vedertagna analysmodeller i all revisionsverksamhet.

Vi ska vara uppmärksamma på alla typer av risker och hot och vidta åtgärder för att undanröja eller motverka konsekvenserna av dem. Detta kan innebära att vi som sakkunniga biträden avstår från att medverka i vissa revisionsuppdrag och granskningsprojekt.

Den enskilda medlemmen ska avböja eller avsäga sig uppdraget även om det i övrigt föreligger något annat förhållande som är av sådan art att det kan rubba förtroendet rörande opartiskhet.

Risker och hot kan ofta vara av sammansatt natur och det finns inga enkla och självklara åtgärder för att undanröja eller motverka konsekvenserna. I sådana fall ska vi alltid informera våra uppdragsgivare samt diskutera vilka åtgärder som bör vidtas.