Skip to content

Certifiering

Yrkesrevisorerna själva, deras uppdragsgivare och omvärld förväntar sig att de som sakkunniga tar en självständig ställning och utifrån denna lämnar råd och synpunkter till de valda revisorerna. Medan de valda revisorerna ansvarar för revisionen i förhållande till fullmäktige, ansvarar yrkesrevisorerna för sin rådgivning till de valda revisorerna. Därtill kommer att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. Rapporterna kan därmed ses som ett uttryck för de sakkunnigas självständiga uppfattning.

För att den kommunala sektorn ska få en högkvalitativ kommunal revision, har Skyrev inrättat en certifiering av yrkesrevisorer.

”Av Skyrev certifierad kommunal revisor” – är ett registrerat varumärke.

Regelverket för certifiering tar sikte på att säkerställa att den certifierade yrkesrevisorn har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att biträda de valda revisorerna. Certifiering innebär också att yrkesrevisorn i övrigt bedöms vara lämpad att biträda de valda revisorerna med att som sakkunnig leda hela eller delar av den yrkesmässiga revisionen i kommunal verksamhet av olika omfattning och inriktning. Reglerna baseras i väsentliga hänseenden på de bestämmelser som gäller för auktoriserade revisorer.

För att bli certifierad krävs en akademisk utbildning (på minst kandidatnivå) vilken garanterar kunskaper som är relevanta för kommunal revisionsverksamhet. Utbildningen ska vara kombinerad med handledd, praktisk erfarenhet av revision. Den sammanlagda praktiken ska (i grundmodellen) omfatta minst fyra år, varav minst tre år inom kommunal revision.

Det fjärde året kan utgöras av yrkeserfarenhet från privat eller statlig revisionsverksamhet, eller av kvalificerad erfarenhet från annan kommunal verksamhet. Alternativt kan ett år av praktiken ersättas med ett års relevant utbildning på avancerad nivå (mastersexamen eller annan relevant högre utbildning). Grundkravet på tre års erfarenhet från kommunal revision gäller alla.

Såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet ska i sin helhet vara av betydelse för vinnande av den insikt som behövs för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer i kommunal verksamhet.

Foto: Drew Beamer on Unsplash
Foto: Drew Beamer on Unsplash

Så här går certifieringen till

Certifieringen sköts av en särskild nämnd – Certifieringsnämnden.

Förnyelse av certifieringen görs vart femte år och kräver att yrkesrevisorn den gångna perioden i betydande omfattning har varit yrkesverksam inom den kommunala revisionen.

För detaljerad information se (menyn till vänster)

  • Vid upphandling
  • Krav för certifiering
  • Att tänka på inför certifiering
  • Exempel på ämnen som kan tillgodoräknas
  • Exempel på fortbildning som kan godkännas
  • Komplettering av utbildning inför certifiering
  • Ansökan om certifiering och fortsatt certifiering
  • Regler för certifiering