Krav för ceritifiering

För att bli certifierad krävs att du har en akademisk utbildning som är relevant för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer i kommunal verksamhet. Grundkravet för certifiering är akademisk utbildning på kandidatnivå med huvudinriktning på ekonomi eller offentlig förvaltning. Du ska även ha genomgått minst 40 timmar fortbildning under senaste treårsperioden.

Utbildningen ska (i grundmodellen) vara kombinerad med erfarenhet av minst sex års handledd praktik, varav minst tre år ska vara handledd praktik inom kommunal revision. Därutöver kan praktiken även bestå av yrkeserfarenhet från statlig eller privat revisionsverksamhet, eller erfarenhet från kommunal verksamhet i ledande befattning och självständig ställning[1].

Vidare krävs att du är yrkesverksam inom kommunal revision och medlem i Skyrev sedan minst tre månader. Vid certifieringstillfället ska medlemsavgiften och serviceavgiften till Skyrev vara betald.


[1] Med ”ledande befattning och självständig ställning” avses förvaltningschef, ekonomichef i större förvaltning och motsvarande.

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash