Skip to content

Krav för ceritifiering

För att bli certifierad krävs en akademisk utbildning på lägst kandidatnivå enligt precisering i certifieringsreglerna (4§) vilken garanterar kunskaper som är relevanta för kommunal revisionsverksamhet. Utbildningen ska vara kombinerad med handledd, praktisk erfarenhet av revision (5§). Den sammanlagda praktiken ska (i grundmodellen) omfatta minst fyra år, varav minst tre år inom kommunal revision.

Det fjärde året kan utgöras av yrkeserfarenhet från privat eller statlig revisionsverksamhet, eller av kvalificerad erfarenhet från annan kommunal verksamhet. Alternativt kan ett år av praktiken ersättas med ett års relevant utbildning på avancerad nivå (mastersexamen eller annan relevant högre utbildning). Grundkravet på tre års erfarenhet från kommunal revision gäller alla.

Såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet ska i sin helhet vara av betydelse för vinnande av den insikt som behövs för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer i kommunal verksamhet.

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash