Skip to content

Komplettering av utbildning

Vid Skyrevs årsstämma 2020 beslutades om nya certifieringsregler. Dessa gäller fr o m
1 januari 2021. När det gäller kraven på sökandens akademiska utbildning (4§ i reglerna) tillämpas tidigare regler (beslutade 2019) parallellt med de nya t o m år 2023. Sökande som är osäkra på vilka regler de bör åberopa bör kontakta Certifieringsnämndens sekreterare för vägledning.

Utbildningskommittén kommer i samverkan med Certifieringsnämnden fortsättningsvis att uppdatera kurslistan inför varje terminsstart med början i höst inför studier vt 2022.

I det nedanstående listas kurser/utbildningar i offentlig förvaltning (4§; område 1) respektive ekonomi (4§; område 2). Kurserna bedöms som relevanta för område 1 och 2, men listan gör inte anspråk på att vara komplett. Sökanden kan därför med fördel även göra egna efterforskningar och kontakta Certifieringsnämndens sekreterare för en preliminär bedömning av relevansen när det gäller kurser som inte finns med i uppställningen nedan. Detta gäller även kurser/utbildningar som sökanden har genomgått vid utländska lärosäten.

Flera av de identifierade kurserna är distanskurser på deltid. Även om kurser inte formellt presenteras som distanskurser, kan det ändå vara meningsfullt för sökande att närmare undersöka vilken närvaro som krävs. Pandemin har påverkat förutsättningarna, och kurser som inte formellt lanseras som distanskurser kan vara det i praktiken. 

När det gäller frågor avseende övriga identifierade utbildningsområden (4§; område 3-9) kan den sökande kontakta Certifieringsnämndens sekreterare.

Nedanstående kurser anordnas vt 2022 och söks i höst (mitten av oktober). Eftersom ytterligare kurser enligt ovan kan vara aktuella inför vt 2022, bör intresserade bevaka antagning.se och även undersöka utbudet på lärosätenas hemsidor.

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash

Kurser i offentlig förvaltning

Universitet/Högskola Kurs Studietakt Hp
Kurser i offentlig förvaltning    
(Område 1; Den offentliga förvaltningens roll, uppbyggnad och arbetssätt)    
Lunds universitet Statsvetenskaplig introduktion 50% 7,5 hp
Lunds universitet Politik och styrelse 50% 15 hp
Jönköpings universitet Svensk politik 50% 7,5 hp
Södertörns högskola Gävle Introduktion till Offentlig förvaltning och samhällsplanering 50% 7,5 hp
Göteborgs universitet Introduktion till offentlig förvaltning 100% 30 hp
Mittuniversitetet, Östersund Statsvetenskap GR (A)
Offentlig Förvaltning i ett internationellt perspektiv
100% 7,5 hp
Mittuniversitetet, Östersund Statsvetenskap GR (A); Offentlig förvaltning i teori och praktik 100% 15 hp
Mälardalens högskola Offentlig politik och förvaltning 100% 7,5 hp
Karlstads universitet Offentlig politik och förvaltning 100% 7,5 hp
Linköpings universitet Studiet av staten och den offentliga förvaltningen 100% 15 hp
Linköpings universitet Ledarskap och styrning i offentliga organisationer 50% 7,5 hp
Linköpings universitet Kommunalt självstyre och förvaltning 100% 7,5 hp
Luleå tekniska universitet Kommunal demokrati A 50% 15 hp
Göteborgs universitet Politiska styrmedel 100% 15 hp
       
Ekonomi    
(Område 2; Företagsekonomi, förvaltningsekonomi eller motsvarande med inriktning mot
redovisning och finansiell rapportering)
   
Mittuniversitetet, Östersund Företagsekonomi A; Ekonomistyrning/externredovisning 50% 7,5 hp
Uppsala universitet Ekonomi, redovisning och analys 50% 15 hp
Högskolan Kristianstad Offentlig ekonomi, redovisning och finansiell bedömning 50% 7,5 hp
Luleå tekniska universitet Inledande extern redovisning 50% 7,5 hp
Göteborgs universitet Externredovisning, teori och praktik 100% 15 hp
Stockholms universitet Grundkurs i redovisning 50% 7,5 hp
Mälardalens högskola Externredovisning 50% 7,5 hp
Mittuniversitetet Sundsvall Externredovisning och räkenskapsqanalys 50% 7,5 hp