Skip to content

Komplettering av utbildning

Vid Skyrevs årsstämma 2020 beslutades om nya certifieringsregler. Dessa gäller fr o m
1 januari 2021. När det gäller kraven på sökandens akademiska utbildning (4§ i reglerna) tillämpas tidigare regler (beslutade 2019) parallellt med de nya t o m år 2023. Sökande som är osäkra på vilka regler de bör åberopa bör kontakta Certifieringsnämndens sekreterare för vägledning.

Utbildningskommittén kommer i samverkan med Certifieringsnämnden fortsättningsvis att uppdatera kurslistan inför varje terminsstart med början i höst inför studier vt 2022.

I det nedanstående listas kurser/utbildningar i offentlig förvaltning (4§; område 1) respektive ekonomi (4§; område 2). Kurserna bedöms som relevanta för område 1 och 2, men listan gör inte anspråk på att vara komplett. Sökanden kan därför med fördel även göra egna efterforskningar och kontakta Certifieringsnämndens sekreterare för en preliminär bedömning av relevansen när det gäller kurser som inte finns med i uppställningen nedan. Detta gäller även kurser/utbildningar som sökanden har genomgått vid utländska lärosäten.

Flera av de identifierade kurserna är distanskurser på deltid. Även om kurser inte formellt presenteras som distanskurser, kan det ändå vara meningsfullt för sökande att närmare undersöka vilken närvaro som krävs. Pandemin har påverkat förutsättningarna, och kurser som inte formellt lanseras som distanskurser kan vara det i praktiken. 

När det gäller frågor avseende övriga identifierade utbildningsområden (4§; område 3-9) kan den sökande kontakta Certifieringsnämndens sekreterare.

Nedanstående kurser anordnas vt 2022 och söks i höst (mitten av oktober). Eftersom ytterligare kurser enligt ovan kan vara aktuella inför vt 2022, bör intresserade bevaka antagning.se och även undersöka utbudet på lärosätenas hemsidor.

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash

Kurser i offentlig förvaltning

Universitet/HögskolaKursStudietaktHp
Kurser i offentlig förvaltning  
(Område 1; Den offentliga förvaltningens roll, uppbyggnad och arbetssätt)  
Lunds universitetStatsvetenskaplig introduktion50%7,5 hp
Lunds universitetPolitik och styrelse50%15 hp
Jönköpings universitetSvensk politik50%7,5 hp
Södertörns högskola GävleIntroduktion till Offentlig förvaltning och samhällsplanering50%7,5 hp
Göteborgs universitetIntroduktion till offentlig förvaltning100%30 hp
Mittuniversitetet, ÖstersundStatsvetenskap GR (A)
Offentlig Förvaltning i ett internationellt perspektiv
100%7,5 hp
Mittuniversitetet, ÖstersundStatsvetenskap GR (A); Offentlig förvaltning i teori och praktik100%15 hp
Mälardalens högskolaOffentlig politik och förvaltning100%7,5 hp
Karlstads universitetOffentlig politik och förvaltning100%7,5 hp
Linköpings universitetStudiet av staten och den offentliga förvaltningen100%15 hp
Linköpings universitetLedarskap och styrning i offentliga organisationer50%7,5 hp
Linköpings universitetKommunalt självstyre och förvaltning100%7,5 hp
Luleå tekniska universitetKommunal demokrati A50%15 hp
Göteborgs universitetPolitiska styrmedel100%15 hp
    
Ekonomi  
(Område 2; Företagsekonomi, förvaltningsekonomi eller motsvarande med inriktning mot
redovisning och finansiell rapportering)
  
Mittuniversitetet, ÖstersundFöretagsekonomi A; Ekonomistyrning/externredovisning50%7,5 hp
Uppsala universitetEkonomi, redovisning och analys50%15 hp
Högskolan KristianstadOffentlig ekonomi, redovisning och finansiell bedömning50%7,5 hp
Luleå tekniska universitetInledande extern redovisning50%7,5 hp
Göteborgs universitetExternredovisning, teori och praktik100%15 hp
Stockholms universitetGrundkurs i redovisning50%7,5 hp
Mälardalens högskolaExternredovisning50%7,5 hp
Mittuniversitetet SundsvallExternredovisning och räkenskapsqanalys50%7,5 hp