Skip to content

Att tänka på inför certifiering

  • Det är viktigt att din ansökan om certifiering (respektive fortsatt certifiering) är framme senast angiven ansökningsdag. För sent inkommen ansökan kan inte behandlas förrän vid nästkommande möte i Certifieringsnämnden.
  • Du kan ansöka om fortsatt certifiering inom ett halvår efter att din certifieringsperiod löpt ut.
  • Sökande som inte längre är verksam som yrkesrevisor och vars certifiering har upphört kan åberopa tidigare beslut om certifiering vid ny ansökan. Sökanden ska bilägga en redogörelse för sin verksamhet under perioden av bortovaro från revisionell verksamhet. I redogörelsen ska sökanden beskriva på vilket sätt teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som är relevanta för revisionsverksamhet behållits eller utvecklats.
  • Varje kvartal skickar Föreningshuset en påminnelse via e-post till de medlemmar vars certifiering löper ut inom sex månader. Det händer dock att e-post av olika anledningar inte kommer fram (t.ex. felaktig e-postadress). Det är därför viktigt att påminna om att det alltid är den sökandes ansvar att ansökan om fortsatt certifiering sker i tid.
  • Om betalning av medlems- och serviceavgift,trots två påminnelser, inte sker i tid (vilket t.ex. kan bero på att du bytt arbetsgivare utan att meddela ny adress) – så upphör medlemskapet och certifieringen. Meddelande om detta skickas via den e-postadress som du har registrerad. Du måste då ansöka om nytt medlemskap och, om du är certifierad, om ny certifiering.
  • För att påminnelserutinen och annat ska kunna fungera, är det mycket viktigt att du regelbundet kollar att dina medlemsuppgifter under Medlem är korrekta!