Vid upphandling

Använd certifieringskriterierna för att underlätta vid upphandling!

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash

Certifieringskriterierna kan användas för att ange kvalitetsnivån

Skyrev har inrättat en oberoende Certifieringsnämnd som handhar certifiering av sakkunniga till förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer i kommuner och regioner. Grundkrav för certifiering är akademisk utbildning (kandidatnivå) med huvudinriktning på ekonomi eller offentlig förvaltning, samt (i grundmodellen) minst sex års handledd yrkeserfarenhet av revision, varav minst tre år i kommunal verksamhet.

Certifieringsprocessen är ett kvalitetssäkrande instrument och kriterierna för certifiering kan användas som ett kvalitetskrav vid upphandling av revisionstjänster inom kommunal verksamhet.

I propositionen Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting (prop. 2005/06:55) har regeringen uttalat sig om hur krav på certifiering kan hanteras i samband med upphandling. Regeringens bedömning är att kriterierna för certifieringen kan utgöra krav vid upphandling och att certifikat kan användas som bevis på att ett eller flera av de kompetenskrav som ställts i upphandlingen är uppfyllda.

Enligt Skyrevs mening kan man därför, i samband med upphandling av sakkunniga till valda revisorer i kommunal verksamhet, ställa krav på att uppdragen är bemannade med yrkesrevisorer som uppfyller de kriterier som gäller för Skyrevs certifiering. Att kraven är uppfyllda kan t.ex. styrkas genom certifikat från Skyrev.

På Skyrevs hemsida finns en lista över samtliga certifierade.