Skip to content

Vid upphandling

Använd certifieringskriterierna för att underlätta vid upphandling

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash

Certifieringskriterierna kan användas för att ange kvalitetsnivån

Skyrev har inrättat en oberoende Certifieringsnämnd som handhar certifiering av sakkunniga till förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer i kommuner och regioner. För att bli certifierad krävs en akademisk utbildning på lägst kandidatnivå (4§) vilken garanterar kunskaper som är relevanta för kommunal revisionsverksamhet. Utbildningen ska vara kombinerad med handledd, praktisk erfarenhet av revision (5§). Den sammanlagda praktiken ska (i grundmodellen) omfatta minst fyra år, varav minst tre år inom kommunal revision.

Det fjärde året kan utgöras av yrkeserfarenhet från privat eller statlig revisionsverksamhet, eller av kvalificerad erfarenhet från annan kommunal verksamhet. Alternativt kan ett år av praktiken ersättas med ett års relevant utbildning på avancerad nivå (mastersexamen eller annan relevant högre utbildning). Grundkravet på tre års erfarenhet från kommunal revision gäller alla.

Såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet ska i sin helhet vara av betydelse för vinnande av den insikt som behövs för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer i kommunal verksamhet.

Certifieringsprocessen är ett kvalitetssäkrande instrument och kriterierna för certifiering kan användas som ett kvalitetskrav vid upphandling av revisionstjänster inom kommunal verksamhet.

I propositionen Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting (prop. 2005/06:55) har regeringen uttalat sig om hur krav på certifiering kan hanteras i samband med upphandling. Regeringens bedömning är att kriterierna för certifieringen kan utgöra krav vid upphandling och att certifikat kan användas som bevis på att ett eller flera av de kompetenskrav som ställts i upphandlingen är uppfyllda.

Enligt Skyrevs mening kan man därför, i samband med upphandling av sakkunniga till valda revisorer i kommunal verksamhet, ställa krav på att uppdragen är bemannade med yrkesrevisorer som uppfyller de kriterier som gäller för Skyrevs certifiering. Att kraven är uppfyllda kan t.ex. styrkas genom certifikat från Skyrev.

På Skyrevs hemsida finns en lista över samtliga certifierade.