Skip to content

Utbildningens inriktning

För certifiering krävs akademisk examen som omfattar minst sex terminers godkända heltidsstudier vid universitet/högskola (180 hp/120 p). Sökandens utbildning ska ha en inriktning som av certifieringsnämnden bedöms vara relevant för granskning av kommunal verksamhet. Studier omfattande sammanlagt minst 120 hp/80 p ska bedrivas inom nedanstående områden. Områdena 1 och 2 är obligatoriska, och studier på dessa områden ska omfatta minst 15 hp/10 p vardera.

1. Den offentliga förvaltningens roll, uppbyggnad och arbetssätt
2. Företagsekonomi; förvaltningsekonomi eller motsvarande med inriktning mot redovisning och finansiell rapportering
3. Företagsekonomi; övriga inriktningar
4. Revision
5. Riskhantering och intern kontroll
6. Metoder för granskning/utvärdering
7. Nationalekonomi/samhällsekonomi
8. Rättskunskap relevant för den kommunala verksamheten
9. IT och/eller informationssäkerhet

Uppfyller inte sökanden utbildningskraven enligt 4 § kan Certifieringsnämnden efter en samlad bedömning av sökandens kompetens ändå medge certifiering.

Många sökande har frågor om vilka ämnen/kurser som kan tillgodoräknas för certifiering. Vi vill därför ge nedanstående vägledning.

Foto: DigitalPhoto by Element5 Digital on Unsplash
Foto: DigitalPhoto by Element5 Digital on Unsplash

Offentlig förvaltning

Ämnesområdet Offentlig förvaltning är inriktat på att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för den förvaltning som sker inom politiskt styrda organisationer och verksamheter (inklusive skillnader mot ägarstyrda organisationer).

Offentlig förvaltning är ett flervetenskapligt ämnesområde där begrepp, teorier och metoder från bl.a. statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi och juridik ingår. Utbildningen bör i första hand ha profil mot den kommunala sektorn, eftersom certifieringen avser kommunal verksamhet (kommuner, regioner).

Inom ämnesområdet ingår bl.a. frågor om

 • offentlig makt, demokrati, parlamentariska systemet samt politiska systemets uppbyggnad, funktion och ansvar
 • den offentliga förvaltningens roll, uppbyggnad, arbetssätt och ansvar
 • styrning och ledning samt uppföljning och rapportering i offentlig förvaltning
 • berednings-, besluts- och verkställighetsprocesser
 • samverkan mellan förtroendevalda och tjänstemän, roller, förhållningssätt, arbetssätt, ansvarsfördelning
 • information, kommunikation, offentlighet, sekretess
 • rättskunskap relevant för den kommunala verksamheten
 • offentlig administration.

 

Ekonomi

I ämnesområdet Ekonomi tillgodoräknas kurser som ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, kommunal ekonomi och förvaltningsekonomi. Utbildningen bör ha profil mot den kommunala sektorn, eftersom certifieringen avser kommunal verksamhet.

Inom ämnesområdet kan bl.a. följande ingå

 • grundläggande företagsekonomisk teori och metod; särskilt allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper
 • ekonomiska kalkyler
 • krav och standarder för upprättande av budget, delrapport och årsredovisning och koncernredovisning
 • internredovisning och ekonomistyrning
 • externredovisning, finansiering