Etiska regler

Etiska regler med kommentarer

antagna vid föreningsstämman den 26 augusti 2003

Inledning

SKYREV:s medlemmar är i sin yrkesutövning inriktade mot revision av kommunal verksamhet. För de medlemmar som är certifierade har en särskild nämnd funnit att de har erforderlig utbildning på en akademisk nivå jämte en gedigen erfarenhet och förståelse av kommunal verksamhet för att kunna agera som sakkunnigt biträde.
SKYREV:s medlemmar arbetar i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
För SKYREV:s medlemmar har utarbetats ett yrkesetiskt regelverk. Ett yrkesetiskt regelverk är en normsamling som en yrkeskår har enats sig om.
Regelverket är uppdelat i två delar. För det första en portalparagraf som behandlar den kommunala särarten och därigenom slår fast vikten av en gedigen förståelse av densamma. En sådan förståelse är en viktig förutsättning för arbetet som sakkunnigt biträde.
Därutöver finns fem kompletterande regler som belyser grundläggande förhållanden som säkerställer att medlemmarna kan skapa förtroende i sin revisionsutövning.
Föreliggande regelverk skall vara ledstjärna i medlemmarnas yrkesutövning. Det ankommer i första hand på varje medlem att själv pröva sin efterlevnad av regelverket.

Portalparagraf om den kommunala särarten

Grundläggande i SKYREV:s medlemmens yrkesutövning är följande:
  1. Förstå och respektera den kommunala särarten och dess demokratiska processer.
  2. Arbeta så att förtroendet för den kommunala verksamheten stärks.
  3. Arbeta öppet i offentlighetsprincipens anda och samtidigt beakta sekretesskraven.
  4. Förstå och respektera de övergripande verksamhetsmålen och deras grundläggande betydelse vid ansvarsprövning.
  5. Med fullt yrkesmässigt ansvar ge de förtroendevalda revisorerna bästa möjliga faktaunderlag och stöd vid revisionens planering, genomförande och rapportering.
  6. Verka med självständighet och integritet i samarbetet med de förtroendevalda revisorerna.
  7. Öppenhet, saklighet och kompetens i all yrkesmässig rapportering.
  8. Ansvara för det faktamässiga underlaget och bedömningar samt professionella genomförandet av de uppdrag de åtagit sig. Ansvaret för ställningstaganden i ansvarsprövningen utifrån de faktamässiga underlagen åvilar de förtroendevalda.

REGEL 1 – OBEROENDE OCH INTEGRITET

En medlem skall agera så att dennes oberoende och integritet inte kan ifrågasättas.
En medlem får inte låta sig påverkas av annan så att medlemmens oberoende ifrågasätts.
Kan oberoende inte upprätthållas skall medlemmen avböja uppdraget.

Kommentarer

Oberoende och integritet är av grundläggande betydelse för revisionens förtroende hos uppdragsgivare och allmänhet. Oberoendet måste upprätthållas i förhållande till samtliga intressenter i revisionsprocessen. Revisorn måste för varje uppdrag pröva och dokumentera sitt oberoende.
Medlem kan inte vara engagerad i, eller ha intressen i, uppdragsverksamhet eller uppgifter, som inte är förenliga med oberoendet. Det kan exempelvis gälla uppdrag som konsult eller rådgivare åt den verksamhet som revideras.
Medlem får inte stå i sådant förhållande till den som revideras att oberoendet rubbas av exempelvis vänskaps- eller släktskapsband. Medlem får inte heller ha sådana ekonomiska relationer till den reviderade att oberoendet kan ifrågasättas.
Oberoendet och integriteten gäller relationen till de reviderade i personligt, ekonomiskt, affärsmässigt och politiskt avseende. Medlem får inte vara personligt beroende av de reviderade i exempelvis politiska hänseenden.
Medlem får heller inte på annat sätt låta sig påverkas så att revisionens oberoende, integritet och objektivitet kan ifrågasättas

REGEL 2 – OBJEKTIVITET OCH SAKLIGHET

En medlem skall alltid vara saklig och eftersträva objektivitet. Det innebär att arbetet skall utföras objektivt och att alla relevanta sakförhållanden som har betydelse för bedömningen skall belysas och beaktas. All kommunikation skall vara objektiv och underbyggd med faktiska sakförhållanden.

Kommentarer

Alla granskningar skall ha en sådan omfattning och ges en så allsidig belysning, att granskningsresultatet är tillräckligt underbyggt i förhållande till uppdraget. Tillvägagångssätt och metodbeskrivning skall tydligt framgå och tillämpad metod skall väljas så att objektivitet och saklighet säkerställs i uppdraget.
De revisionella bedömningarna grundar sig på faktiska sakförhållanden och bygger på samtliga omständigheter som är av betydelse för revisionen.
Om fakta och dokumentation saknas, eller om förhållanden inte låter sig mätas eller observeras, används relevanta indikatorer på faktiska förhållanden.
Om begränsningar i granskningens omfattning eller andra begränsningar inte medger att alla relevanta sakförhållanden beaktas, men ändå tillräcklig grund finns för att göra rimliga bedömningar, skall slutsatserna anpassas så att det finns en harmoni mellan bedömningen och underlagets beskaffenhet.
Tyngdpunkten i bedömningar och slutsatser anpassas så att granskningsresultatet får den betydelse och vikt som är rimlig med hänsyn till frågans väsentlighetsgrad.

REGEL 3 – KOMPETENS

En medlem skall ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för sin yrkesutövning. En medlem har även ansvar för att anlitade medarbetare och specialister uppfyller nämnda krav.

Kommentarer

Det grundläggande kompetenskravet är förståelse och respekt för den kommunala särarten och dess demokratiska processer.
Medlem har alltid en skyldighet att tillse att den har tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för det kommunala uppdrag den är satt att utföra.
Kompetens skaffas genom erfarenhet, utbildning och metodutveckling. Efter inhämtande av grundläggande kunskaper vidmakthåller och utvecklar medlem sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning i erforderlig omfattning.
Kompetensutveckling sker också genom utförande av uppdrag inom den kommunala sektorn samt genom att hela tiden vara uppdaterad genom facklitteratur, facktidskrifter och deltagande i kurser, seminarier och dylikt.
Goda kunskaper skall finnas om det objekt man granskar. Medlem har ett ansvar för att skaffa sig relevanta referensramar för bedömning av granskade förhållanden i relation till regler och praxis.
Årlig planering av den egna utbildningen bör ske och det är lämpligt att såväl planerad som genomförd utbildning dokumenteras.
Medlem som sätter samman uppdragsteam, skall tillse att dessa motsvarar nödvändiga kompetenskrav för fullgörande av ett uppdrag. Om detta inte är möjligt skall uppdraget avböjas. Medlem har ett ansvar för att av denne anlitade medarbetare och specialister uppfyller ställda krav.

REGEL 4 – KOLLEGIALITET

En medlem skall verka för goda relationer inom yrket genom ett kollegialt uppträdande.

Kommentarer

En medlem skall verka för utbyte av yrkesmässiga erfarenheter och goda verksamhetsfrämjande relationer med kollegor. Yrkesmässigt erfarenhetsutbyte är en väsentlig del i medlemmarnas utveckling och att anseende och ställning stärks.
Vid marknadsföring skall medlem fokusera på sina egna kvalifikationer och dess effekter för uppdraget, inte klandra annan.
En medlem bör underlätta för en efterträdande revisor genom att informera om och kommentera väsentliga förhållanden som fokuserats vid tidigare granskningar. En medlem som efterträder annan revisor skall ta kontakt med denne för att inhämta sådan information som kan ha betydelse för det fortsatta revisionsarbetet.

REGEL 5 – RESPEKT OCH FÖRTROENDE

En medlem skall framstå som föredöme så att respekt, förtroende och utveckling av yrket och revisionsinstitutet främjas.

Kommentarer

En grundläggande förutsättning för att erhålla respekt och förtroende för sin yrkesutövning och person är att samtliga etiska regler efterlevs.
Respekt och förtroende förutsätter vidare att medlem även i andra avseenden i eller utanför sin yrkesutövning uppträder på ett sådant sätt att han eller hon inte vanhedrar sig själv eller sin yrkeskår.
Genom sitt uppträdande skall medlem stärka revisorsyrkets anseende och underlätta rekrytering.