Skip to content

ISA 600 Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar

Kommentar till ISA 600

Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar

Relevans för kommunal revision

Standarden är delvis relevant för yrkesrevisorn vid kommunal revision.

 Beskrivning av standarden

Standarden behandlar de särskilda överväganden som gäller vid koncernrevisioner, i synnerhet sådana som innefattar revisorer för enheter i en koncern.

Revisorns mål är att

a) Besluta om han eller hon ska vara revisor för koncernredovisningen, och
b) om revisorn är revisor för koncernredovisningen;

  1. ha en tydlig kommunikation med enheternas revisorer om omfattningen av och tidpunkten för granskningen av enheternas finansiella information och deras iakttagelser, och
  2. inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende enheternas finansiella information och konsolideringsprocess för att kunna göra ett revisionsuttalande om koncernredovisningen

Kommentarer:

I en bolagskoncern har koncernrevisorn skyldighet och legal långtgående rätt att styra bolagsrevisorernas arbete. Någon sådan skyldighet och/eller rättighet för förtroendevalda revisorer och yrkesrevisorer de anlitar, följer inte av kommunallagen eller God revisionssed i kommunal sektor. Det föreligger sålunda legala begränsningar vad gäller möjligheter att utföra en revision av den kommunala koncernens sammanställda redovisning fullt ut enligt ISA 600.

De förtroendevalda revisorerna ska inte granska den finansiella rapporteringen i de kommunala koncernföretagen, varken som förtroendevalda revisorer eller i deras egenskap av lekmannarevisorer. De kommunala koncernföretagens räkenskaper konsolideras i den sammanställda redovisningen i kommunens/regionens årsredovisning (och delårsrapporter i vissa fall). De förtroendevalda revisorerna har därmed ett ansvar för revision/granskning av dessa konsoliderade räkenskaper. Eftersom förtroendevalda revisorer och därmed deras yrkesrevisorer inte har uppdraget att granska och uttala sig om respektive kommunalt koncernföretags räkenskaper föreligger en begränsning i förhållande till ISA.

Förutsättningarna för förtroendevalda revisorer och deras yrkesrevisorer, att aktivt kunna styra kommunala koncernföretags revisorer i enlighet med ISA 600 är av skäl som anges ovan, samt andra skäl, i olika delar begränsade. ISA 600 ska därför tillämpas i den omfattning som är möjlig utifrån förutsättningarna. Begreppen revision respektive granskning innebär enligt ISA att det är skillnader i hur långtgående insatser revisorn gör och det ska också påverka de uttalanden som revisorn gör. Yrkesrevisorn ska därför i sin rapportering till de förtroendevalda revisorerna beakta huruvida uttalandet för sammanställda räkenskaperna kan göras med samma positiva uttalande som för den revision som utförs av kommunens/regionens räkenskaper i övrigt.

Nedan anges en förväntad nivå på den revision som utförs av yrkesrevisorer på en kommuns/region sammanställda räkenskaper:

• Via kommunen/regionen redovisningsansvarige begära revisorsintyg för uppgifter från de kommunala koncernföretagen som är nödvändiga för konsolidering av de sammanställda räkenskaperna.
• Ta del av revisionsplan/revisionsinstruktion för de kommunala koncernföretagen/ civilrättsliga underkoncerner. På en övergripande nivå bedöma väsentliga riskområden och väsentliga belopp för den kommunala koncernen.
• Överenskomma om en tidplan för de kommunala koncernföretagens revisorers rapportering samt omfattning och inriktning på denna.
• Bedöma den kommunala koncernens kompetens och rutiner för att identifiera avvikelser mellan de kommunala koncernföretagens redovisningsprinciper och kommunens/regionens redovisningsprinciper. Detta som grund för att identifiera behov av justeringar i den kommunala koncernens sammanställda räkenskaper så att dessa upprättas i enlighet med Lag (1997:614) om kommunal redovisning.
• Möte med revisorer i väsentliga kommunala koncernföretag i de fall väsentliga revisionsfrågor föreligger.
• Granskning av konsolidering av den kommunala koncernens enheter och elimineringar.
• Bedömning av om de sammanställda räkenskaperna är upprättade i enlighet med Lag (1997:614) om kommunal redovisning.

———–

Dokumentet: ISA 600 Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar

 ISA 600 i pdf-format