Skip to content

Kommentarer till exempel vid tillämpande av ISA 210

I denna PM beskrivs Skyrev:s syn på hur ISA 210 kan tillämpas i kommunal verksamhet.

Med anledning av att ett större utvecklingsarbete initierats inom redovisningsrevisionens område ska texten inte ses som normerande utan som en vägledning för de yrkesrevisorer som i sina uppdrag redan har, eller har för avsikt att tillämpa ISA 210.

Till PM:an har ett exempel på överenskommelse med redovisningsansvarig bilagts (bilaga 1). Exemplet har anpassats efter kommunal särart och ger möjlighet att modifiera efter de förhållanden som råder i den aktuella kommunen/regionen.

För ISA 210:s fullständiga innehåll hänvisas till FAR:s ISA-volym översatt till svenska.

Läs mer:
Kommentar ISA 210
ISA 210 Exempel på villkor för revisionsuppdrag