Skip to content

R2 Yrkesrevisorns oberoende

Rekommendation. Beslutad av SKYREVs styrelse 2022-04-01

Bakgrund

I kommunallagen, SKR:s God revisionssed 2018 och Skyrev:s etiska riktlinjer regleras bl.a. revisorns och yrkesrevisorns opartiskhet och självständighet. Oberoende och integritet är av grundläggande betydelse för yrkesrevisorns förtroende hos de förtroendevalda revisorerna, granskad nämnd/bolagsstyrelse, medborgare eller andra intressenter. Yrkesrevisorn ska vara objektiv och saklig i sitt arbete och verka för öppenhet och tydlighet. Yrkesrevisorn ska pröva sitt oberoende. Det handlar om att identifiera risker för jäv, hot eller andra omständigheter som på något vis kan rubba förtroendet.

Syfte

Syftet med denna rekommendation är att ge yrkesrevisorn stöd utifrån god revisionssed gällande yrkesrevisorns opartiskhet och självständighet men också att skapa en tydlighet i det löpande revisionsarbetet där prövning av oberoendet är en viktig del. Detta då det saknas ett tillräckligt tydligt ramverk som har direkt normering på yrkesrevisorns arbete med oberoende.

Dokumenterad analys av oberoendet

I Skyrev:s etiska riktlinjer framgår det bland annat att Skyrev:s medlemmar ska agera på ett sådant sätt att förtroendet för den kommunala revisionen upprätthålls och följer god revisions-sed, detta i syfte att underbygga revisionens trovärdighet och styrka.

Objektivitet innebär att yrkesrevisorn är uppmärksam på förhållanden som kan påverka möjligheterna att leva upp till Skyrev:s etiska riktlinjer. Inför varje uppdrag och granskningsprojekt ska yrkesrevisorn pröva och analysera om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för gällande opartiskhet eller självständighet. Om så är fallet ska yrkesrevisorn följa vedertagna analysmodeller i all revisionsverksamhet.

I oberoendeprövningen ska yrkesrevisorn beakta situationer och omständigheter som skulle kunna påverka oberoendet. Frågor kring oberoende berör:

Egenintresse – revisorn har ett ekonomiskt, juridiskt, affärsmässigt intresse i eller kring den verksamhet som ska granskas.

Självgranskning – revisorn har varit delansvarig för verksamhet, process eller rutin som ska granskas.

Partsställning – revisorn har/har haft ett företrädarskap i förhållande till något/någon som ska granskas.

Vänskap/relationer – revisorn har personliga/känslomässiga relationer till den/det som ska granskas.

Skrämsel/hot – revisorn är utsatt för påtryckning att granska eller inte granska eller att ta sär-skilda hänsyn i granskningen.

Övriga hot – generalklausulen – revisorn bedömer att det finns andra förhållanden än ovan som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet.

Oboeroendeprövningen behöver genomföras och dokumenteras innan ett granskningsprojekt planeras och påbörjas samt inför varje uppdrag. Vid prövning av oberoendet behöver yrkesre-visorn på ett tillräckligt sätt dokumentera de överväganden som gjorts gällande oberoendet. De eventuella motåtgärder som vidtagits behöver dokumenteras, för att oberoendet inte ska ifrågasättas. Ansvaret för att oberoendeprövningen dokumenteras åvilar den uppdragsle-dare/kundansvarige vid anlitat revisionsföretag eller revisionschef vid revisionskontoret.

En analysmodell/checklista för oberoendeprövning som kan användas vid varje uppdrag finns här:
Dokumentet: R2 Provning av yrkesrevisorns oberoende i pdf-format