Skip to content

R3 Projektplan

Rekommendation. Beslutad av Skyrevs styrelse 2017-11-28

Bakgrund och syfte

Syftet med granskningsarbetet är att de förtroendevalda revisorerna ska få fullgoda, relevanta och tillförlitliga underlag för att kunna göra väl underbyggda uttalanden i revisionsberättelsen. Revisorerna dokumenterar enligt god revisionssed insatserna i projektplaner eller motsvarande. Utgångspunkten är att revisorerna beslutar om en samlad projektplan vid ett beslutstillfälle. Beroende på revisorernas arbetsformer kan en projektplan även utgöras av skilda dokument vid olika beslutstillfällen. Vanligtvis är det yrkesrevisorn som upprättar ett förslag till projektplan som de förtroendevalda revisorerna godkänner innan projektet startar.

Syftet med denna rekommendation är att ange vad som ska framgå av projektplanen. En väl genomarbetad projektplan skapar förutsättningar för att granskningen kan genomföras effektivt och med god kvalitet.

Innehåll

Nedan beskrivs projektplanens innehåll. Innehållet får anpassas utifrån granskningens omfattning och komplexitet samt utifrån eventuella direktiv från de förtroendevalda revisorerna.

1 Bakgrund
Avsnittet ska ge en beskrivning av varför granskningen har beslutats att
genomföras. Den riskanalys som ligger till grund för projektet bör framgå av denna beskrivning.

2 Syfte
Granskningens syfte ska tydligt anges. Syftet konkretiseras genom revisionsfrågor som preciserar vad granskningen ska besvara.

3 Avgränsning
Avsedda avgränsningar i granskningen ska anges, t.ex. tidsmässiga eller verksamhetsmässiga avgränsningar eller avgränsningar vad gäller granskningens omfattning.

4 Revisionskriterier
De revisionskriterier som ska utgöra referenspunkter för bedömning av granskningsresultatet ska anges. Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar.

5 Ansvarig nämnd/styrelse/fullmäktigeberedning
Den eller de nämnder/styrelse/fullmäktigeberedning som är föremål för granskningen ska anges.

6 Metoder
De metoder som kommer att användas i granskningsarbetet ska framgå. Det är viktigt att metoderna är relevanta med avseende på granskningens syfte och de revisionsfrågor som ska besvaras.

7 Projektorganisation
Ansvarig yrkesrevisor och övriga projektdeltagare ska anges.

8 Prövning av yrkesrevisorns oberoende
Av projektplanen ska framgå att sådan prövning av yrkesrevisorns och övriga projektdeltagares oberoende, som ska göras enligt rekommendation 2, har  genomförts.

9 Resurser
De resurser som granskningen beräknas ta i anspråk anges.

10 Introduktion och rapportering
Formerna för introduktion och rapportering samt tidpunkten för rapportering till de förtroendevalda revisorerna ska framgå av projektplanen.

11 Kvalitetssäkring
Av projektplanen, eller andra styrande dokument, ska det framgå hur kvalitetssäkringen av granskningen kommer att genomföras, dvs. vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att granskningen och revisionsrapporten har nödvändig yrkesmässig och metodisk kvalitet.

12 Godkännande
Yrkesrevisorns projektplan godkänns av de förtroendevalda revisorerna.

———–

Dokumentet: R3 Revisionsprojekt i pdf-format