Skip to content

R4 Revisionsrapporter

Rekommendation. Beslutad av SKYREVs styrelse 2017-11-28.

Bakgrund och syfte

En granskning kan avrapporteras på många olika sätt.
Syftet med denna rekommendation är att ange hur en revisionsrapport bör struktureras och vad den bör innefatta för att utgöra ett fullgott underlag för de förtroendevalda revisorerna. Det är yrkesrevisorn som ansvarar för rapportens innehåll. Revisorerna kan i ett missiv förstärka, tona ner, rikta frågor eller skärpa slutsatser till den som granskats.

Innehåll

Nedan beskrivs vad yrkesrevisorns revisionsrapport bör omfatta när det gäller innehåll och disposition. Viss modifiering kan givetvis göras beroende på rapportens omfattning och komplexitet.

1 Sammanfattning
Sammanfattningen är en självständig del av rapporten och ska kunna förstås av den som inte läser hela rapporten. Av sammanfattningen ska syfte, granskningens huvudsakliga resultat och yrkesrevisorns bedömningar framgå. De väsentligaste rekommendationerna som lämnats i rapporten redovisas i sammanfattningen.

Sammanfattningen ska vara kortfattad och ska endast innehålla iakttagelser som finns med i rapporten.

Om rapportens omfattning är mycket begränsad kan sammanfattningen utgå.

2 Inledning/bakgrund
Inledningen har till uppgift att introducera läsaren i granskningsområdet och ge en bakgrund till varför granskningen har genomförts.

Den riskanalys som ligger till grund för de områden som prioriterats i granskningen bör framgå.

3 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningens syfte och de revisionsfrågor som legat till grund för granskningen redovisas så att det tydligt framgår vad det är som har granskats.

I rapporten ska de avgränsningar som gjorts i fråga om omfattning och perspektiv redovisas. Andra avgränsningar av betydelse, t ex tidsmässiga eller verksamhetsmässiga avgränsningar eller avgränsningar vad gäller granskningens omfattning ska också anges.

Det ska tydligt framgå vilken styrelse/nämnd/fullmäktigeberedning som är ansvarig för de frågor som granskningen avser.

4 Revisionskriterier
De revisionskriterier som ska utgöra referenspunkter för bedömning av granskningsresultatet ska anges. Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar.

5 Metod
Den metod/de metoder som använts för att besvara revisionsfrågorna anges.

6 Resultat av granskningen
Resultatet av granskningen redovisas, analyseras och bedöms utifrån granskningens syfte, revisionsfrågor och tillhörande revisionskriterier. Resultatet ska redovisas öppet och tydligt med utgångspunkt från vad som är väsentligt samt bygga på relevanta revisionsbevis.

Det är viktigt att det tydligt framgår vad som är beskrivningar av iakttagelser respektive yrkesrevisorns bedömningar och slutsatser.

Granskningens resultat kan i huvudsak delas in i följande delar:

• Iakttagelser inklusive beskrivning av fakta och förhållanden av betydelse för granskningen. Denna del anpassas utifrån vad som är nödvändigt för att förstå den grund som den revisionella bedömningen utgår ifrån.

• Yrkesrevisorns analys och bedömning inklusive eventuella förslag till rekommendationer. Förslagen inriktas mot vad som bör åtgärdas och inte hur detta ska ske.

7 Undertecknande
Yrkesrevisorn eller de yrkesrevisorer som ansvarat för revisionsrapporten bör underteckna rapporten. Om yrkesrevisorn är certifierad kommunal revisor bör detta framgå.

8 Bilagor
Undvik att tynga revisionsrapporten med mycket bakgrundsmaterial, sammanställningar och siffermaterial. Om det bedöms som nödvändigt att materialet finns med i rapporten förläggs det med fördel som bilagor.

Varje bilaga namnges och numreras. En förteckning över bilagorna bör finnas i innehållsförteckningen.

————-

Dokumentet: R4 Revisionsrapport i pdf-format