Rekommenda­tioner och väg­ledningar

Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed har, enligt stadgarna, ”att följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed”. Ett viktigt arbete har varit att ta fram ”etiska regler” och ”revisionsprocessen och de etiska reglerna”.

Som stöd till de sakkunniga kommer kommittén också att ta fram rekommendationer inom olika områden. Rekommendationerna  numreras löpande, t ex R1.

Kommittén tycker att samspelet med Skyrevs medlemmar är viktigt och därför kommer varje rekommendation och vägledning att under en tid benämnas utkast. Delge kommittén dina sypunkter på utkasten och lämna gärna förslag på områden och frågor som kan vara utgångspunkt för rekommendationer.

Arbetsprocess
PM Vägen till god sed

Rekommendationer (R)
R1 Dokumentation av revisionsprojekt   rev 2014-04-28
R2  Prövning av den sakkunniges oberoende   rev 2010-01-29
R3 Projektplan – innehåll och disposition
R4 Revisionsrapport – innehåll och disposition

Utkast – Rekommendationer (RU)
RU_Granskning av årsredovisning

Vägledningar (V)
V3 Risk- och väsentlighetsbedömning   rev 2014-04-28
V4 Granskning av delårsrapport
V5 Verksamhetsrevision – en vägledning för yrkesrevisorer 

Utkast – Vägledningar (VU)

VU Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting

ISA – löpande uppdateringar av rekommendationer

600 Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar

Diskussionsunderlag (D)