Skip to content

Rekommendationer mm

Enligt stadgarna är ändamålet med Skyrev att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala revisionen. Styrelsen beslutar om styrande dokument så som rekommendationer och vägledningar. Dessa fungerar som stöd till de sakkunniga inom olika aktuella områden. Rekommendationerna och vägledningarna gäller i tillämpliga delar även lekmannarevision.
 
Begreppsdefinitioner
Sakkunnigt biträde enligt kommunallagen avser kommunal certifierad yrkesrevisor eller annan specialist som biträder förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på deras uppdrag. Inom Skyrev används begreppet yrkesrevisor för den sakkunnige som biträder revisorerna.

Begreppen/definitionerna gäller för alla yrkesrevisorer oavsett om de arbetar på ett revisionsföretag eller på ett revisionskontor.

Revisionen används som samlingsbegrepp för förtroendevalda revisorer, lekmannarevisorer och yrkesrevisorer.

Rekommendation
Rekommendationer är styrande i yrkesrevisorns arbete. Rekommendationerna speglar områden där det finns ett starkt behov av att ha en likartad syn/hantering hos de kommunala yrkesrevisorerna. Rekommendationerna benämns R1, R2 etcetera.
 
Vägledning
Vägledningar kan utformas inom de områden där de förtroendevalda revisorerna och yrkesrevisorerna kan ha ett intresse av att påverka utformningen/ hanteringen lokalt och där en viss skillnad kan accepteras. Vägledningar kan också vara aktuella för normer som utfärdats av annan organisation och där normen inte i alla sina delar är tillämpbar inom Skyrev.
 
Rekommendationer och vägledningar beslutas av styrelsen
 

Standard i räkenskapsrevision
Skyrev har i samverkan med SKR och FAR gemensamt beslutat att ta fram en standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden ska tillämpas av de sakkunniga som utför räkenskapsrevision på uppdrag av förtroendevalda revisorer i kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.

Standarden består av:

  • Ramverk
  • Anvisningar för tillämpning i kommunal räkenskapsrevision av International Standards on Auditing (ISA) samt International Standard on Review Engagements (ISRE 2410) inklusive tillämpningsanvisning för granskning av drift-och investeringsredovisning (enligt ISA 501).
  • Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper
  • Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse
 


Yrkesetiska riktlinjer 
 se: Kommunal revision -> Etiska regler

Skriften  ”God revisionssed i kommunal verksamhet ” finner du bland SKRs publikationer.

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash