Skip to content

R1 Dokumentation revisionsprojekt

Rekommendation. Beslutad av Skyrevs styrelse 2007-03-13

Bakgrund

De iakttagelser som redovisas i revisionsrapporten ska kunna styrkas. Dokumentationen verifierar och stödjer yrkesrevisorns ställningstaganden och rapportering. Dokumentationen är också en förutsättning för att kunna kvalitetssäkra granskningsarbetet genom att den utgör underlag för att verifiera om revisionsarbetet utförts i enlighet med aktuell normering.

Syfte

Syftet med denna rekommendation är att klargöra viktiga principer för yrkesrevisorns dokumentation av ett revisionsprojekt.

Definition

Med dokumentation avses de arbetspapper som upprättats av yrkesrevisorn, material som inhämtats i samband med granskningen, anteckningar från intervjuer, korrespondens samt slutlig revisionsrapport. Normalt samlas dokumentationen i en akt eller motsvarande.

Principer för dokumentation

Dokumentation ska finnas i den utsträckning det är nödvändigt för att förstå hur granskningen har utförts, styrka de iakttagelser som framgår av revisionsrapporten och förstå de slutsatser som dragits.
Dokumentationens omfattning och innehåll påverkas av förhållanden som t.ex. revisionsuppdragets karaktär, revisionsprojektets komplexitet samt revisionsrapportensutformning.

Yrkesrevisorns dokumentation ska vara tydlig och ha en överskådlig struktur. Dokumentationen ska vara inriktad på väsentligheter men samtidigt innehålla tillräckligt utförlig information för att möjliggöra att kvaliteten på yrkesrevisorns arbete kan bedömas i efterhand.

 Yrkesrevisorns dokumentation ska minst omfatta följande:

  • planeringen av uppdraget inklusive de risk- och väsentlighetsbedömningar som utgjort grund för planeringen,
  • vilka granskningsinsatser som genomförts, deras omfattning och på vilket sätt de har utförts samt
  • de iakttagelser som gjorts och de slutsatser som dragits

Planeringen av uppdraget dokumenteras bl.a. genom projektplanen, som har godkänts av de förtroendevalda revisorerna. Övrig mer detaljerad plane-ring ingår också i den dokumentation som ska upprättas.

De iakttagelser som gjorts och de slutsatser av betydelse som dragits med anledning av genomförd granskning ska framgå av revisionsrapporten. Iakttagelser och slutsatser ska dokumenteras i arbetspapperen i den utsträckning det är nödvändigt för att förstå de bedömningar som gjorts i revisionsrapporten.

Dokumentationen innefattar även en analys av yrkesrevisorns oberoende.

Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och på ett betryggande sätt.

Mer information

Mer information finns i Skyrev:s normering Verksamhetsrevision – en väg-ledning för yrkesrevisorn, Vägledning i redovisningsrevision (utkast) samt Rekommendation R 2 Prövning av yrkesrevisorns oberoende.
Utöver den normering som utgör god revisors- och revisionssed ska yrkes-revisorn beakta tillämpliga bestämmelser som rör arkivering, offentlighet och sekretess samt personuppgiftshantering. Dessa behandlas dock inte i denna rekommendation.

Synpunkter

Om du vill diskutera innehållet eller har förslag till utveckling av PM:et kan du ta kontakt med någon i Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och -revisionssed. Namn- och adressuppgifter hittar du på Skyrevs hemsida www.skyrev.se.

———-

Dokumentet:R1 Dokumentation av revisionsprojekt i pdf-format