Skip to content

Vägen till god sed

Vägen till God sed
PM  2007-08-22

Uppdrag

Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed har i uppdrag att följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed för yrkesrevisorer.

Arbetsprocess

Vid kommitténs möten fattas beslut om vilka frågor som kommitténs arbete skall inriktas mot. Utgångspunkt för dessa beslut är de frågeställningar som väckts av styrelsen, kommittéledamöter eller enskilda medlemmar. Resultatet av kommitténs arbete, i form av normer och diskussionsunderlag, skall dokumenteras.

De rekommendationer och vägledningar som kommittén utarbetar redovisas utifrån den sakkunniges perspektiv/roll. Normerna, som består av styrande och stödjande dokument, gäller i tillämpliga delar även lekmannarevision.

För att underlätta de löpande kontakterna mellan styrelsen och kommittén utser styrelsen en kontaktperson.

Arbetet i kommittén skall präglas av god medlemskontakt. Medlemmarna skall regelbundet, genom Nyhetsbrev mm, informeras om arbetet i kommittén. Medlemmarna skall ha möjlighet att lämna synpunkter. Protokoll från kommitténs möten redovisas på föreningens hemsida.

Styrande och stödjande dokument

Skyrevs ”Etiska regler” är grundläggande för arbetet med normgivning.

Normer och diskussionsunderlag som utarbetas av kommittén redovisas i form av:

1 Rekommendation

Kommittén utarbetar rekommendationer som skall vara styrande i de sakkunnigas arbete. Rekommendationerna skall spegla områden där det finns ett starkt behov av att ha en likartad syn/hantering hos de kommunala yrkesrevisorerna. Skyrev förutsätter en följsamhet till rekommendationerna. Rekommendationerna benämns R1, R2 etc.

2 Vägledning

Kommittén utarbetar, som stöd i de sakkunnigas arbete, dokument som benämns vägledning, V1, V2 etc. Vägledningar kan utformas för områden där de förtroendevalda revisorerna kan ha ett intresse av att påverka utformningen/ hanteringen lokalt och där en viss skillnad kan accepteras. Vägledningar kan också vara aktuella för normer som utfärdats av annan organisation och där normen inte i alla sina delar är tillämpbar inom Skyrev. Skyrev utgår dock från att även en vägledning har god efterlevnad hos föreningens medlemmar.

3  Diskussionsunderlag

Inom vissa områden kan det vara lämpligt och önskvärt att en fråga eller ett förhållande beskrivs eller problematiseras utifrån olika synvinklar. I syfte att bland annat utgöra underlag för diskussioner bland medlemmarna redovisar därför kommittén diskussionsunderlag, D1, D2 etc. Ett diskussionsunderlag kan senare komma att utvecklas till rekommendation eller vägledning.

Publicering

Utarbetat förslag till norm redovisas först som utkast (U). Utkast skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida minst sex månader innan det fastställs.

De förändringar som under den tiden görs i utkastet skall tydligt markeras. Större förändringar kan vara skäl för att förlänga den tid som dokumentet finns som utkast.

Utkast och fastställt dokument (rekommendation, vägledning och diskussionsunderlag) redovisas på föreningens hemsida; www.skyrev.se och i föreningens normsamling.

Uppgift om eventuella förändringar mellan utkast och fastställt dokument noteras på hemsidan intill dess de publicerats i föreningens normsamling.

Fastställande

När kommittén bedömer att utkast kan fastställas överlämnas det till styrelsen.

Styrelsen fastställer dokumentet som en rekommendation (R), vägledning (V) eller diskussionsunderlag (D).

Datering och revidering

I utkast till normer/diskussionsunderlag anges det datum då dokumentet upprättades och reviderades. I ett av styrelsen fastställt dokument anges fastställandedatum.

Synpunkter

Om du vill diskutera innehållet eller har förslag till utveckling av PM:et kan du ta kontakt med någon i Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och -revisionssed. Namn- och adressuppgifter hittar du under God sed kommitten.