FAQ – Certifieringsnämnden

Vad krävs för att bli certifierad?

Fråga: Vilken utbildning och yrkeserfarenhet krävs för att bli certifierad som kommunal yrkesrevisor?

Svar: För att bli certifierad krävs en akademisk utbildning (minst kandidatnivå = grundmodellen) som ger kunskaper som är relevanta för kommunal revisions-verksamhet. Dessutom krävs minst 40 timmar fortbildning under senaste treårsperioden. Fortbildningens inriktning ska vara relevant för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer.

Utbildningen ska vara kombinerad med handledd praktisk erfarenhet av revision. Den sammanlagda praktiken ska (i grundmodellen) omfatta minst sex år, varav minst tre år inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor.

Till viss del kan praktiken bestå av handledd yrkeserfarenhet från privat eller statlig revisionsverksamhet, eller av kvalificerad erfarenhet från annan kommunal verksamhet. Ett år av praktiken kan ersättas med ett års utbildning på högskolenivå.

Vidare krävs att den sökande bedöms vara i övrigt lämpad att biträda valda revisorer med att som sakkunnig leda hela eller delar av den yrkesmässiga revisionen i kommunal verksamhet.

 

Fråga: Finns det några andra krav utöver utbildning och yrkeserfarenhet?

Svar: För att bli certifierad krävs att den sökande är yrkesverksam inom kommunal revision och medlem i SKYREV sedan minst tre månader. Vid certifieringstillfället ska medlemsavgiften och serviceavgiften till SKYREV vara betald.

Se mer information på SKYREVs hemsida under rubriken Certifiering(http://skyrev.se/certifiering)

 

Vilken utbildning krävs för att bli certifierad?

Fråga: Vilken utbildning krävs för att bli certifierad kommunal revisor?

Svar: Enligt certifieringsreglerna krävs akademisk utbildning som omfattar minst sex terminers heltidsstudier (kandidatnivå, 180 hp/120 p) med ekonomi eller offentlig förvaltning som huvudområde. Minst 90 hp/60 p ska avse det ena ämnesområdet, och minst 30 hp/20 p det andra av de två ämnesområdena.

Dessutom krävs minst 40 timmar fortbildning under senaste treårsperioden. Fortbildningens inriktning ska vara relevant för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer.

 

Fråga: Kan Certifieringsnämnden ge exempel på specifika kurser som är lämpliga att söka för att komplettera min utbildning?

Svar: Nämndens handläggare kan ge allmänna råd om komplettering av utbildning. SKYREVs utbildningskommitté tar varje termin fram exempel på kurser (inom både Ekonomi och Offentlig förvaltning) som kan tillgodoräknas för certifiering. Detta redovisas på SKYREVs hemsida under rubriken Certifiering/Komplettering av utbildning. (http://skyrev.se/certifiering/komplettering-av-utbildning/)

 

Vilken praktisk erfarenhet krävs för att bli certifierad?

Fråga: Hur lång yrkeserfarenhet krävs det för att bli certifierad kommunal revisor?

Svar: I grundmodellen (akademiska poäng på kandidatnivå) krävs minst sexårs handledd yrkeserfarenhet, varav minst tre år ska vara praktik inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor. Därutöver kan praktiken även bestå av yrkeserfarenhet från statlig eller privat revisionsverksamhet.

Vid akademiska poäng på magisternivå krävs minst fem års handledd praktik, varav minst tre år ska vara praktik inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor.

 

Fråga: Vilka krav finns vad gäller innehåll i praktiken inom kommunal revision?

Svar: Praktiken ska avse uppdrag som sakkunnig till valda revisorer i kommunal verksamhet. Ett av de tre åren kan avse uppdrag som lagstadgad revisor i kommunala aktiebolag och/eller av kommunen bildade stiftelser.

Av regelverket för certifiering framgår följande: Praktiken ska vara allsidigt sammansatt och omfatta alla delar i revisionsprocessen, dvs. riskbedömning och planering, granskning och prövning samt rapportering.

Praktiken ska ge en god inblick i revisionsuppdraget i sin helhet, dvs. prövningen av om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Praktiken ska också ge en god insikt i hur beslut fattas och verkställs samt om samspelet mellan fullmäktige, styrelse, nämnder, fullmäktige beredningar, bolag och/eller förvaltningar.

 

Fråga: I certifieringsreglerna står att praktiken delvis kan bestå av erfarenhet från kommunal verksamhet ”i ledande befattning och självständig ställning”. Vad menas med det?

Svar: Med ”ledande befattning och självständig ställning” avses förvaltningschef, ekonomichef i större förvaltning och motsvarande.

 

Fråga: Går det att i ansökan hänvisa till bilaga 4 (Arbetsgivarintyg) för nuvarande anställning, eller ska ett separat annat intyg bifogas.

Svar: Det går bra att hänvisa till bilaga 4 för nuvarande anställning.

 

Fråga: Vad ska tas med av tidigare anställningar?

Svar: Sökande väljer själv vad som är relevant att redovisa avseende tidigare anställningar. Det finns inte något krav på redovisning av alla tidigare anställningar.

 

Vad kan tillgodoräknas som Offentlig förvaltning?

Fråga: Vilka kurser/ämnen kan tillgodoräknas som Offentlig förvaltning.

Svar: Ämnesområdet ”Offentlig förvaltning” avser grundläggande kunskaper om och förståelse för den förvaltning som sker inom politiskt styrda organisationer och verksamheter, inklusive skillnader mot ägarstyrda organisationer. Utbildningen bör ha profil mot den kommunala sektorn, eftersom certifieringen avser kommunal verksamhet (kommuner, landsting, regioner).

Se exempel på SKYREVs hemsida under rubriken Certifiering/Ämnen som kan tillgodoräknas (http://skyrev.se/amnen)

 

Fråga: Jag har en ekonomexamen (160 hp i ekonomi) men saknar poäng inom ”Offentlig förvaltning”. Har hört att makrokursen i nationalekonomi (NE) kan godkännas som ”Offentlig förvaltning”. Stämmer det?

Svar: Om du har tillräckligt med ekonomipoäng (dvs. minst 90 hp) och om du läser in 15 hp i mer ”traditionell(a)” kurs(er) inom området ”Offentlig förvaltning” (t.ex. Svensk politik och förvaltning, Statsvetenskap) kan du få tillgodoräkna 15 hp inom området NE makro.

 

Fråga: Jag har en ekonomiutbildning där det ingår 15 hp NE makro. Jag har förstått att jag kan få tillgodoräkna mig dessa poäng som ”Offentlig förvaltning” om jag läser in ytterligare 15 hp inom området Offentlig förvaltning. Min fråga är nu om följande kurser kan godkännas: Internationell politik (7,5 hp) och Offentlig ekonomi – verksamhetsstyrning (7,5 hp)

Svar: I första hand bör du välja ”traditionell(a)” kurs(er) inom området ”Offentlig förvaltning” (t.ex. Svensk politik och förvaltning, Statsvetenskap). Andra kurser kan dock tillgodoräknas om kursinnehållet har en tydlig inriktning mot offentlig förvaltning, vilket t.ex. kurser inom området ”Verksamhetsstyrning” kan ha. Om du önskar tillgodoräkna sådan(a) kurs(er) rekommenderas att du bifogar kursbeskrivning och litteraturlista till din ansökan.

 

Fråga: Jag har en ekonomexamen (160 hp i ekonomi) men saknar tillräckliga poäng inom ”Offentlig förvaltning”. Har hört att baskursen i ekonomistyrningkan godkännas som ”Offentlig förvaltning”. Stämmer det?

Svar: I första hand bör du välja ”traditionell(a)” kurs(er) inom området ”Offentlig förvaltning” (t.ex. Svensk politik och förvaltning, Statsvetenskap). Andra kurser kan dock tillgodoräknas om kursinnehållet har en tydlig inriktning mot offentlig förvaltning, vilket t.ex. kurser inom området ”Ekonomistyrning” kan ha. Om du önskar tillgodoräkna sådan(a) kurs(er) rekommenderas att du bifogar kursbeskrivning och litteraturlista till din ansökan.

 

Fråga: Eftersom många kommunala yrkesrevisorer är sakkunniga biträden till lekmannarevisorer i kommunala bolag vill jag fråga om kursen Revisorsjuridik” (som läses för att bli auktoriserad revisor) kan tillgodoräknas helt eller delvis vid en certifiering?

Svar: Certifieringsnämnden anser att delar av innehållet i kursen ”Revisorsjuridik” kan vara värdefullt vid revision av kommunala bolag. Enligt nuvarande tillämpning av regelverket för certifiering, kan dock kursen inte tillgodoräknas inom vare sig området ”Ekonomi” eller ”Offentlig förvaltning”.

 

Fråga: Jag har snart läst in 22,5 hp i kurser som är ”godkända” som ”Offentlig förvaltning”. Nu undrar jag om kursen Politik och policy i den Europeiska Unionen (7,5 hp) kan godkännas som ”Offentlig förvaltning” för min del?

Svar: I första hand bör du komplettera med en mer ”traditionell” kurs inom området ”Offentlig förvaltning” (t.ex. Svensk politik och förvaltning, Kommunal demokrati, Statsvetenskap). Andra kurser, t.ex. inom områdena ”Juridik” och ”Ekonomi”, kan dock tillgodoräknas om kursinnehållet har en tydlig inriktning mot offentlig förvaltning. Om du önskar tillgodoräkna sådan(a) kurs(er) rekommenderas att du bifogar kursbeskrivning och litteraturlista till din ansökan.

 

Vad kan tillgodoräknas som ”Ekonomi”?

Fråga: Vilka kurser/ämnen kan tillgodoräknas inom området ”Ekonomi”.

Svar: I ämnesområdet ”Ekonomi” tillgodoräknas kurser som ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, kommunal ekonomi, förvaltningsekonomi, samhällsekonomi och nationalekonomi. Utbildningen bör ha viss profil mot den kommunala sektorn, eftersom certifieringen avser kommunal verksamhet (kommuner, landsting, regioner).

Se exempel på SKYREVs hemsida under rubriken Certifiering/Ämnen som kan tillgodoräknas (http://skyrev.se/amnen)

 

Fråga: Jag arbetar med kommunal revision och har för avsikt att certifiera mig när jag uppfyller de formella kraven. Jag har en pol.kand examen med statsvetenskap som huvudämne. I utbildningen ingick en termins studier i nationalekonomi (30 hp) där kurser i makroekonomi, mikroekonomi samt globalisering och utveckling ingick. Kan jag tillgodoräkna hela eller delar av kurserna i nationalekonomi som ”Ekonomi”?

Svar: Du får tillgodoräkna hela kursen i nationalekonomi (30 hp) som ”Ekonomi”.

 

Vilken inriktning ska fortbildningen ha?

Fråga: Vilken typ av utbildning kan godkännas som fortbildning?

Svar: Fortbildningens inriktning ska vara relevant för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer. Exempel på fortbildning som kan godkännas är kurser/seminarier med inriktning på god revisionssed i kommunal verksamhet, intern styrning och kontroll, verksamhetsrevision, kommunal redovisning, ISA, kommunalrätt. Vidare kan t.ex. godkännas seminarier vid SKYREVs årsmöte, SKLs bokslutsdagar, kurser som anordnas av t.ex. KEF (Kommunalekonomernas förening) och KFi (Kommunforskning i Västsverige) samt byråinterna kurser.

Det är viktigt att välja kurser som förväntas vara relevanta för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer. Vid tveksamma fall bör kursbeskrivning bifogas till ansökan.

Redovisningen av genomförd fortbildning – som ska ske i bilaga till ansökan om certifiering/omcertifiering – ska vara tydlig vad gäller tema för kursen, uppgift om kursarrangör, antal timmar som respektive kurs omfattat och tidpunkt för kursen.

Omfattningen av fullgjord fortbildning ska intygas och kunna verifieras.

 

Går det att få en preliminär bedömning av min utbildning?

Fråga: Jag jobbar sedan några månader med kommunal revision, men skulle redan nu vilja få en bedömning av vad jag eventuellt saknar utbildningsmässigt för att på lite längre sikt kunna bli certifierad kommunal revisor.

Svar: Skicka ett mejl med examensbevis, kurssammanställning, etc. till certifieringsnämndens handläggare – så kan du få en preliminär bedömning. Det är dock alltid nämndens ledamöter som gör en samlad bedömning och beslutar vid ansökningstillfället.

 

Vad krävs för fortsatt certifiering?

Fråga: Hur länge räcker certifieringen?

Svar: Certifieringen räcker i fem år. Därefter måste certifieringen förnyas. För fortsatt certifiering krävs att du under den gångna femårsperioden varit yrkesverksam i betydande omfattning (minst 1 600 timmar) inom kommunal revision.

 

Fråga: Vad krävs för att bli omcertifierad?

Svar: För förnyelse av certifiering ska den sökande visa att hen under den närmast föregående femårsperioden varit yrkesverksam som sakkunnig till valda revisorer i kommunal verksamhet i en omfattning om minst 1 600 timmar. I regelverket framhålls även att den certifierade revisorn ska utföra sina uppdrag omsorgsfullt och i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt SKYREVs etiska regler.

Vidare krävs att den sökande genomgått fortbildning som omfattar minst 150 timmar per femårsperiod och minst 20 timmar per år. Fortbildningens inriktning ska vara relevant för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer. Omfattningen av fullgjord fortbildning ska intygas och kunna verifieras. Se också under fråga ”Vilken inriktning ska fortbildningen ha?”

 

Fråga: Jag har glömt ansöka om fortsatt certifiering. Vad händer nu?

Svar: Om ansökan om fortsatt certifiering inte sker i tid, dvs. innan certifieringsperioden löpt ut – inaktiveras certifieringen, men det går att ansöka om fortsatt certifiering inom ett halvår efter att certifieringsperioden löpt ut. Därefter upphör certifieringen.

 

Fråga: Jag fick nyss en påminnelse om omcertifiering. Enligt min chef har min ansökan skickats in till er för flera veckor sedan. Jag är tacksam om jag kan få bekräftat att den inkommit.

Svar: Påminnelse om att ansöka om fortsatt certifiering skickas ut ”med automatik” från Föreningshuset (Kansli SKYREV) när det börjar bli dags. Det innebär att det kan komma en påminnelse trots att ansökan redan är inskickad. Föreningshuset bekräftar alltid att de mottagit din ansökan. Om du inte fått någon bekräftelse, bör du kontakta Föreningshuset (tel:08-120 131 95, tfn tid: 08:30 – 12:00).

 

Fråga: Min certifiering har gått ut och jag har inte fått någon påminnelse om att det var dags att ansöka om fortsatt certifiering. Borde jag inte ha fått det?

Svar: Föreningshuset (Kansli SKYREV) skickar varje kvartal en påminnelse via e-post till de medlemmar vars certifiering löper ut inom sex månader. Det händer dock att e-post av olika anledningar inte kommer fram (t.ex. felaktig e-postadress).

För att påminnelserutinen ska fungera, är det viktigt att regelbundet kolla att medlemsuppgifterna under Medlem på SKYREVs hemsida är korrekta. Det är alltid är medlemmen själv som ansvarar för att kontaktuppgifterna på SKYREVs hemsida är korrekta, liksom för att ansökan om fortsatt certifiering sker i tid.

 

Fråga: Jag har tidigare varit certifierad, men bytt jobb till annan verksamhet och verkar då ha ”tappat” min certifiering. Nu ska jag efter två år börja arbeta med kommunal revision igen. Hur gör jag för att få tillbaka certifieringen?

Svar: Du måste ansöka om nytt medlemskap i SKYREV och göra en ny fullständig ansökan om certifiering (inkl. alla bilagor) – om det har gått mer än sex månader sedan din certifiering upphörde. Medlemsavgiften och serviceavgiften till SKYREV måste vara betald vid certifieringstillfället.

 

Hur ska ansökningshandlingar skickas?

Fråga: Måste man skicka ansökningshandlingar med ”vanlig” post, eller går det att mejla och skicka med skannade bilagor?

Svar: Ansökan (inkl. alla bilagor) måste skickas med vanlig post. Det är viktigt att ansökan är framme senast angiven ansökningsdag. För sent inkommen ansökan kan vanligen inte behandlas förrän vid nästkommande möte i Certifieringsnämnden

 

Listan över certifierade

Fråga: Jag finns inte längre med på listan över certifierade på SKYREVs hemsida – varför?

Svar: En vanlig orsak är att den certifierade bytt arbetsgivare utan att meddela nya kontaktuppgifter till SKYREV, eller av någon annan anledning fått ändrade kontaktuppgifter. Om betalning av medlems- och serviceavgift av denna anledning (trots två påminnelser) inte skett i tid – så upphör medlemskapet och certifieringen.

Meddelande om detta skickas till den e-postadress du har registrerat. Om det gått mer än sex månader sedan ditt medlemskap och certifiering upphörde, måste du ansöka om nytt medlemskap och ny certifiering.

 

Frågor om Certifieringsnämnden

Fråga: Vilket uppdrag har Certifieringsnämnden?

Svar: Certifieringsnämnden har i uppdrag att tillämpa reglerna för certifiering och besluta om certifiering. I förekommande fall bedömer nämnden anmälan om brister i certifierad revisors yrkesutövning och beslutar om disciplinära åtgärder.

 

Fråga: Hur ofta har Certifieringsnämnden sammanträde?

Svar: Certifieringsnämnden sammanträder vanligen tre gånger per år – i april/maj, september och december. Sammanträdesdatum och sista ansökningsdatum anges på SKYREVs hemsida under Aktiviteter/Möten.

 

Fråga: Hur lång tid tar det att få besked om Certifieringsnämndens beslut?

Svar: Det tar ca två veckor innan certifikat skickas till certifierade och omcertifierade. Efter att protokollet från sammanträdet justerats (vilket tar ca en vecka) kan dock muntligt besked lämnas efter förfrågan till nämndens handläggare.

 

Fråga: Vilka är ledamöter i Certifieringsnämnden?

Svar: Certifieringsnämnden består av sex ledamöter inkl. ordförande. Information om nämndens aktuella sammansättning finns på SKYREVs hemsida under rubriken Om SKYREV/Certifieringsnämnden.

Enligt stadgarna för SKYREV bör ordförande vara jurist och nämndens ledamöter i övrigt sammansättas med personer som har kompetens som är av betydelse för den kommunala revisionen.

 

Fråga: Deltar man själv vid mötet i samband med att ens ärende hanteras?

Svar: Nej, det gör man inte.

Om sökande blir certifierad kommer ett certifikat inom ca två veckor.

Om certifiering avslås, kommer ett brev inom ca en vecka där skälen för avslaget anges. Sökande, vars ansökan inte beviljats, har möjlighet att begära att Certifieringsnämnden omprövar ärendet.