Skip to content

Integritetspolicy

Skyrevs behandling av personuppgifter

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, Skyrev(838202–2534) har tagit fram en integritetspolicy för att säkerställa i första hand medlemmarnas personliga integritet i kontakter med oss, men även för andra som har kontakt med år förening. Vi behandlar personuppgifter exempelvis när du besöker vår webbplats, när du ansöker om medlemskap eller certifiering, anmäler dig till någon av våra utbildningar eller beställer våra publikationer.

Föreningen anlitar Föreningshuset Sedab AB (556469–9303) för administrativa uppgifter som medlemsadministration, administration inför certifiering och hantering av utbildningar/evenemang. I samband med din registrering/beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Föreningen och Föreningshuset Sedab AB kommer endast att använda dina personuppgifter i föreningens verksamhet.

Du som redan är medlem eller certifierad har i samband med ansökan gett ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL).

Den nya dataskyddslagstiftningen1 är mer omfattande än PuL. När personuppgifter behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss ytterligare information. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar, vad vi använder dessa uppgifter till och hur länge de sparas.

Personuppgifter som behandlas

Skyrev behandlar personuppgifter som vi i första hand får från dig som medlem och din arbetsgivare. personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt. Vi behandlar personuppgifter exempelvis i följande sammanhang:
• Ansökan om medlemskap i Skyrev
• Tjänster med anledning av ditt medlemskap, exempelvis utbildningar,
vägledningar och rekommendationer
• Ansökan till Skyrevs Certifieringsnämnd om certifiering eller förnyelse
av certifiering
• Anmälan till Skyrevs Certifieringsnämnd om disciplinärende
• Anmälan till och deltagande i våra utbildningar, samt årskonferenser med
seminarier
• Enkäter, utvärderingar av utbildningar etc.
• Beställning av våra publikationer
• Fråga eller annan kontakt som tas med oss i övrigt.

Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt. Vi ska ha ett tydligt ändamål och alltid ha en s.k. laglig grund för behandling. Grunder som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, exempelvis utifrån våra stadgar eller certifieringsregler.

1 Nya EU-regler om dataskydd, GDPR, tillämpliga från den 25 maj 2018. Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se till att fysiska personers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.

Behandlingen kan vidare vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller grunda sig på en intresseavvägning, s.k. berättigat intresse. Vi kan också begära ditt samtycke. Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Uppgifter om dig som medlem

Vid ansökan om medlemskap i Skyrev samtycker du till att vi registrerar och behandlar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare, befattning, och fakturaadress. Vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för att pröva ansökan. Vid godkänt medlemskap kommer Skyrev därefter fortsatt bevara uppgifterna för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem enligt våra stadgar samt för fakturering av medlemsavgifter.

Personuppgifterna använder vi även för att marknadsföra och informera om våra utbildningar, produkter och tjänster samt för att sammanställa statistik för analys. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna nå ut till dig med information om utbildningar och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Vi gallrar uppgifter om dig som medlem när du inte varit aktiv i ett år enligt Datainspektionens rekommendationer.

Vi har ett berättigat intresse av att bevara uppgifterna under ett år för att bland annat eftersöka om du bytt arbetsgivare och inte anmält ny adress. Innan föreningsstämman enligt stadgarna beslutar att utse en tidigare medlem till hedersmedlem begär vi ditt samtycke till att registrera och behandla namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter om dig som certifierad

Vid ansökan om certifiering eller förnyelse av certifiering samtycker du till att vi registrerar och behandlar andra uppgifter än medlemsuppgifter som vi får från dig och din arbetsgivare. Det är uppgifter om verksamhetsort, akademisk utbildning, fortbildning, anställningar vid nuvarande och tidigare arbetsgivare, anställningstider och arbetsuppgifter, din egen redogörelse och arbetsgivarens intyg samt betyg och andra intyg. Vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för att pröva ansökan eller till dess eventuell begäran om omprövning avgjorts. Vid godkänd certifiering eller ny certifiering kommer Skyrev att bevara uppgifterna under certifieringsperioden för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som certifierad enligt våra stadgar och våra certifieringsregler samt för fakturering av avgifter.

I enlighet med våra regler för certifiering inaktiveras certifieringen vid certifieringsperiodens utgång och certifieringen upphör ett halvår därefter om ansökan om ny certifiering inte inkommit. Det är relativt vanligt att tidigare certifierade återkommer med en ny ansökan om certifiering efter några år. Det finns därför ett berättigat intresse att behålla uppgifterna om dig som certifierad fem år efter att certifieringen upphört för att kunna upprätthålla kontinuitet och kvalitet i certifieringsprocessen.

Personuppgifter i underlag som erhålls vid anmälan om disciplinära åtgärder sparar vi två år efter att certifieringsnämnden har bedömt ärendet. Det finns ett berättigat intresse att under denna period kunna gå tillbaks till de underlag som lämnats av anmälaren och den som är berörd om det i efterhand skulle ifrågasättas hur en bedömning har gjorts och på vilka grunder.

Vi tillhandahåller även information om namn, arbetsgivare och verksamhetsort för certifierade på vår webbplats. Informationen är bland annat avsedd att kunna användas av upphandlande kommuner och regioner. Här finns ett berättigat intresse att lämna informationen eftersom krav på certifiering ofta ingår vid upphandling av sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer. Vid ansökan om certifiering lämnar du även samtycke till att vi får publicera uppgifterna på Skyrevs hemsida.

Uppgifter vid anmälan till utbildningar och evenemang

Vid anmälningar till våra utbildningar och andra event samtycker du till att vi förutom medlemsuppgifter även samlar in och behandlar uppgifter om exempelvis matpreferenser för att förhindra att du får mat du är allergisk/intolerant mot eller inte kan äta av religiös övertygelse. Vi gallrar dessa uppgifter 24 timmar efter genomfört evenemang.

Övriga uppgifter

För att få kontinuitet och kvalitet i verksamheten och för att sittande och kommande styrelse, kommittéer och Certifieringsnämnden ska kunna gå tillbaka och se vad som hänt och vad som beslutats i verksamheten sparas protokollen i 5 år i verksamheten för att därefter arkiveras.

Fakturor för medlems-, ansöknings- och kursavgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss samt vid beställningar av produkter eller annonsering på vår webbplats.

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa
rättigheter.

Som medlem i Skyrev kan du när som helst logga in på vår webbplats och se dina medlemsuppgifter. Där kan du även korrigera och uppdatera dina uppgifter. Du kan när som helst återkalla dina samtycken avseende behandling av personuppgifter som har sin lagliga grund endast i att du har lämnat samtycke, genom att kontakta Föreningshuset. Du har rätt att invända mot sådana behandlingar av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Precisera vad du invänder emot. Om vi skulle avvisa invändningen måste vi bevisa att behandling av dina personuppgifter ändå måste ske och vilka intressen som väger tyngre.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

Säkerhet m.m.

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via e-post, internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång. Skyrev och Föreningshuset har emellertid vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts av dig via Skyrevs webbplats. Ett besök på vår webbplats medför i övrigt endast att IP-nummer loggas, vilket oftast endast kan spåras till ditt företag eller din dataleverantör.

Skyrev och Föreningshuset kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till annan part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning.

Denna policy är endast tillämplig på personuppgifter som Skyrev får del av genom våra medlemmar och andra som Skyrev har kontakt med. Skyrevs webbplats innehåller länkar och hänvisningar till externa webbplatser, men
Skyrev har inget ansvar för integritetsfrågor på andra webbplatser som tillhandahålls av annan part.

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post skyrev@foreningshuset.se eller telefon 08 – 121 513 35.