Skip to content

Stadgar

För Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer,
(Antagna vid föreningsstämma 2008)

§ 1
Föreningens namn

Föreningens namn är Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV)

§ 2
Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala revisionen.

§ 3
Föreningens verksamhet

Föreningen skall tillvarata de kommunala yrkesrevisorernas yrkesintressen.

Föreningen skall förvalta ett institut för certifiering av kommunala yrkesrevisorer samt verka för att erforderlig utbildning genomförs, dels för att göra det möjligt att vinna certifiering, dels för att tillgodose behovet av gemensam fortbildning.

Föreningen skall aktivt medverka till en utveckling och dokumentation av god revisors- och revisionssed för kommunala yrkesrevisorer

§ 4
Föreningens säte

Föreningens säte är Stockholm.

§ 5
Medlemskap

Till medlem av föreningen antas den som arbetar som sakkunnig inom kommunal revision.

Till medlem av föreningen kan jämväl antas den som på annat sätt har anknytning till ovanstående verksamheter.

Medlemskap kan behållas av den som avgått från sin anställning på grund av pension.

Den som varit till synnerligt gagn för föreningen och dess intressen kan efter enhälligt förslag av styrelsen vid ordinarie eller extra föreningsstämma utses till hedersmedlem.

§ 6
Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperioder omfattar 1 juli till och med 30 juni påföljande år.

§ 7
Medlemsavgift

Medlem erlägger årsavgift med belopp, som på förslag av styrelsen fastställts av ordinarie föreningsstämma. Medlem som är pensionär betalar halv avgift. Hedersledamot erlägger ej någon avgift.

Årsavgiften erlägges inom tid som bestämmes av styrelsen.

Styrelsen kan, då särskilda skäl föreligger, medge befrielse från eller nedsättning av årsavgift.

§ 8
Övriga avgifter

Utöver medlemsavgifter skall föreningens verksamheter finansieras med:

Årliga serviceavgifter.

Avgifter i samband med ansökan och beviljande eller förnyelse av certifiering.

Avgifter för utbildningsverksamhet.

§ 9
Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsstämma skall hållas då föreningens styrelse så beslutar eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar så begär.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Val av två justeringsmän att jämte mötets
ordförande justera vid mötet fört protokoll
5. Behandling av årsredovisning
6. Behandling av revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om behandling av föreningens över- eller
underskott
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Stadgeenliga val
11. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och
övriga föreningsorgan.
12. Fastställande av budget
13. Bestämmande av medlemsavgift
14. Övriga av styrelsen eller eljest till föreningsmötet
väckta ärenden

§ 10
Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av sju (7) ledamöter som väljs på ordinarie föreningsstämma. Ledamöterna väljs för en tid (mandatperiod) av två år. Om helt ny styrelse väljs skall mandattiden för fyra av ledamöterna vara ett år.

Ledamot kan väljas om för högst ytterligare tre mandatperioder. Om synnerliga skäl föreligger får omval ske för fler än tre mandatperioder.

Föreningsstämman utser ordförande och vice ordförande bland styrelsens ledamöter för en tid av ett år.

Styrelsen fördelar inom sig övriga erforderliga uppdrag.

För styrelsens beslutsmässighet erfordras att minst ordförande eller vice ordföranden och därutöver tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal skall den mening som biträds av ordföranden gälla.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre styrelseledamöter begär det. Kallelse med föredragningslista och erforderliga underlag skall sändas till samtliga styrelseledamöter inom den tid som fastställs i styrelsens arbetsordning.

§ 11
Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar föreningens intressen, handhar föreningens angelägenheter och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Styrelsen får inrätta kommittéer för att bereda föreningens ärenden. Styrelsen utser för en tid (mandatperiod) av högst två år ledamöter och ordförande i kommittéerna. Dessa kan väljas om för ytterligare högst tre mandatperioder. Om synnerliga skäl föreligger får omval ske för fler än tre mandatperioder.

Styrelsen samordnar kommittéernas arbete.

Styrelsen beslutar om inval av nya medlemmar i föreningen.

Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem. Sådant beslut får dock inte fattats utan att berörd medlem fått tillfälle att yttra sig.

Styrelsen anordnar föreningsstämmor och bereder de ärenden som där skall behandlas.

§ 12
Certifieringsnämnd

Regler för certifiering skall fastställas av föreningsstämman.

För certifiering och tillämpning av reglerna för certifiering utser ordinarie föreningsstämma en certifieringsnämnd som består av sex (6) ledamöter. Ordförande utses av föreningsstämman. Endast certifierade medlemmar deltar i beslut om regler för certifiering och val av ledamöter i certifieringsnämnden.

Nämndens ordförande bör vara jurist. Nämndens ledamöter skall i övrigt sammansättas med personer som har kompetens som är av betydelse för den kommunala revisionen.

Nämnden skall också besluta i disciplinärenden som rör certifierade revisorer.

§ 13
Revisorer

För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses vid ordinarie föreningsstämma två revisorer för tiden t o m nästa ordinarie stämma. Till revisor kan icke utses person som står i jävsförhållande till ledamot i styrelsen och övriga föreningsorgan.

§ 14
Valberedning

För beredning av förekommande val utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden o m nästa ordinarie stämma en valberedning om tre ledamöter.

Ledamot av styrelsen må icke inväljas i valberedningen.

§ 15
Röstning

Vid ordinarie och extra föreningsstämma äger varje närvarande medlem en röst.

En frånvarande medlem får företrädas av en annan medlem genom skriftlig fullmakt. Varje medlem får företräda högst en frånvarande medlem.

Val sker öppet, såvida ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal avgör lotten.

Omröstning i andra ärenden än val sker öppet.

§ 16
Kallelse och handlingar till föreningsstämma

Senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma utsändes kallelse, förslag i valärenden och handlingar i övriga ärenden som skall behandlas vid föreningsstämman. Årsredovisning och revisionsberättelse skall vara tillgängliga för medlemmarna minst 10 dagar före föreningsstämman.

Motsvarande skall i tillämpliga delar gälla för kallelse och handlingar till extra föreningsstämma.

§ 17
Motioner till föreningsstämma

Medlemsmotion till ordinarie eller extra föreningsstämma skall inges till styrelsen senast tre månader före stämman.

§ 18
Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas, av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag inges till styrelsen senast tre månader före ordinarie eller extra föreningsstämma.

Förslag till stadgeändring skall jämte styrelsens yttrande tillställas medlemmarna med handlingarna till föreningsstämman.

För godkännande av förslag till stadgeändring fordras beslut vid två på varandra följande stämmor, av vilka minst en skall vara årsstämma och att beslutet biträtts av minst 2/3 av de röstande vid den andra stämman.