Skip to content

Policy hemsida

Målgrupper för hemsidan:

  • Skyrev:s medlemmar och potentiella medlemmar
  • Förtroendevalda revisorer.
  • Beslutsfattare och opinionsbildare i revision och kommunal revision.

Syfte med hemsidan:

Informera målgrupperna om Skyrevs verksamhet och mål

Hemsidan ska:

  • ge en samlad information om Skyrev
  • informera om viktiga händelser och utvecklingen inom kommunal revision
  • vara en kanal för att sprida föreningens budskap samt sprida kunskap om den kvalitetssäkring och det utvecklingsarbete som Skyrev bedriver
  • vara en kanal för de olika föreningsorganen att informera om vad som händer inom deras ansvarsområden
  • ge medlemmarna information om kontaktvägar till föreningens organ och förtroendevalda
  • bidra till att höja kunskapsnivån om hur den kommunala revisionen fungerar
  • göra det lätt att hitta olika aktörer i Skyrev

Ansvar och arbetsfördelning:

För hemsidan ansvarar ytterst föreningens styrelse.

Informationskommitténs ordförande ansvarar löpande för hemsidans hantering och kvalitetssäkring.

Allt material som finns på hemsidan ska vara korrekt och hållas aktuellt. Varje föreningsorgan ansvarar för de egna sidorna i detta avseende.

Informationen ska ha sådana former och språk, att den får en hög tillgänglighet och läsbarhet även för externa intressenter.

Den löpande driften och förvaltningen av hemsidan handhas av föreningens informationskommitté som även ansvarar för hemsidans struktur, att den har en enhetlig utformning och att hemsidan efterhand utvecklas i takt med föreningens verksamhet och behov