Skip to content

NFLGA

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA)
Nordiska Förbundet för Kommunala Yrkesrevisorer

NFLGA bildades den 17 september 2009 och är öppet för alla förbund/föreningar som organiserar kommunala yrkesrevisorer i de nordiska länderna.

Förbundets ändamål är att främja den kommunala yrkesrevisionen och bidra till utvecklingen av den demokratiska kontrollen och tillsynen i de nordiska länderna genom att:

  • vara ett fackligt forum för Nordens kommunala yrkesrevisorer och bidra till en stark och oberoende professionell kommunal yrkesrevision i Norden,
  • öka samarbetet mellan medlemmarna i NFLGA, bevaka och ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen,
  • medverka till att utveckla god revisors- och revisionssed samt i medlemsländerna introducera, utveckla och etablera gemensamma standards och rekommendationer, särskilt vad gäller oberoende och andra etiska frågor, revisionsmetoder samt andra viktigt innehåll i den kommunala revisionsverksamheten,
  • samordna ställningstaganden i samtliga de strategiska, yrkesmässiga och etiska frågor som är av betydelse för att stärka inflytande och status för NFLGA och dess medlemmar hos viktiga nationella och internationella politiska och professionella organ och organisationer,
  • gemensamt arrangera och genomföra kunskapshöjande aktiviteter för de kommunala revisorerna inom NFLGA,
  • bidra till att uppdragsgivare, andra offentliga myndigheter, företag och allmänhet uppfattar värdet av kommunal revision och det arbete som utförs av kommunala revisorer.
  • medverka till att mötesarenor skapas för förtroendevalda som arbetar med revision, kontroll och tillsyn av kommunal verksamhet

Stadgar

Styrelseprotokoll mm finns på NKRFs hemsida

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash