Skip to content

Kommunikationsstategi

Syftet med kommunikationsstrategin är

 • att stödja Skyrevs olika organ och förtroendevalda
 • att kommunicera effektivt internt respektive externt med branschen och omvärlden.

Skyrev är ett nationellt forum som företräder de kommunala yrkesrevisorerna. Det innebär ett stort ansvar för styrelsen och andra föreningsorgan att i handling etablera Skyrev som
en värdefull institution.

Det övergripande syftet med kommunikationsstrategin är att åstadkomma en

 • effektiv medlemskontakt som främjar medlemmarnas aktiva deltagande
 • effektiv extern kommunikation som främjar föreningens syften och stödjer dess mål samt bidrar till att yrket respekteras och stärks.

Intern kommunikation

 • bidra till att skapa samsyn kring föreningens mål och strategier och ge en tydlig bild av färdriktningen
 • bidra till välinformerade medlemmar genom omvärldsbevakning, strukturerad och lättillgänglig information och en levande diskussion
 • effektiv kommunikation via hemsidan
 • lätt att få kontakt med föreningens olika organ

Extern kommunikation

 • bidra till att föreningens budskap och information om kommunal yrkesrevision
 • presenteras på ett enhetligt sätt genom rekommendationer som beslutas av styrelsen, föreningsbrev och hemsidan
 • bidra till att information om föreningen och kommunal yrkesrevision är lättillgänglig och sökbar via hemsidan
 • bidra till att föreningen är synlig och aktiv i relevanta sammanhang (t.ex. KOMMEK), seminariedagar kring kommunal yrkesrevision, intervjuer och artiklar i tillämpliga tidskrifter/ tidningar
 • bidra till att föreningens anseende stärks.

Skyrevs kommunikationsstrategi ska ses i relation till föreningens övergripande mål och arbetet med att värna och utveckla föreningen som företrädare för landets kommunala yrkesrevisorer. Det innebär exempelvis att Skyrev är en självklar remissinstans i frågor av betydelse för kommunal revision
Fastställd av styrelsen den 18 oktober 2010